Utredninger

Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

Jernbaneverket har nå fullført en utredning om framtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Ny stasjon på Lierstranda, mer kapasitet på Drammen stasjon, avgrening for Vestfoldbanen og dobbeltspor til Hokksund står sentralt.

Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

ingressbilde

Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

KVU Grenlandsbanen

KVU Grenlandsbanen

Her publiseres informasjon om konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

ingressbilde

KVU Oslo-Navet starter å sile

Forslag til løsninger og konsepter er utarbeidet av prosjektets egen arbeidsgruppe og på verkstedene. I tillegg har flere forslag blitt sendt inn av eksterne aktører. Til sammen sitter KVU Oslo-Navet på cirka 900 innspill – en bunke som skal slankes betraktelig i ukene som kommer.

Tett samarbeid må til for økt kapasitet på Ofotbanen/Malmbanan

Tett samarbeid må til for økt kapasitet på Ofotbanen/Malmbanan

Jernbaneverket og Trafikverket går inn for felles planlegging, differensiert brukerbetaling og trinnvis utbygging for å øke kapasiteten på Ofotbanen og Malmbanan mellom Kiruna og Narvik.

Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt. Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan.

KVU Voss – Arna

KVU Voss – Arna

Strekninga Voss – Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

Overordna teknologisk strategi

Overordna teknologisk strategi

Jernbaneverket sin overordna tekologiske strategi skal støtte opp under etetn sin virksomhetsstrategi. Den teknologiske strategien skal gje langsiktige føringer for val av teknologi som bidreg til å realisera jernbanen sin visjon.

Overordnet prosjektplan klar for Ringeriksbanen

Overordnet prosjektplan klar for Ringeriksbanen

Jernbaneverket har fått på plass kjernegruppen som skal arbeide med utredningsoppdraget for Ringeriksbanen og overordnet prosjektplan er nå send Samferdselsdepartementet. Kjernegruppen omfatter både Statens vegvesens og Jernbaneverkets ressurser.

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Godstog på vei inn til Alnabru

Bryndiagonalen - godsforbindelse Sørkorridoren

Det er ineffektivt å kombinere persontog og godstog på Follobanen. Skal potensialet for hyppige avganger og stive ruter utnyttes, må godstogene kjøre Østfoldbanen, er blant konklusjonene i denne utredningen.

Steinberg alternativ 3

Steinberg stasjon - tiltak for gjenåpning

Jernbaneverket har fått i oppdrag å gjennomføre et prøveprosjekt, for å vurdere mulig gjenåpning av Steinberg stasjon på Sørlandsbanen. I forbindelse med prosjektet blir det ordinær togdrift på Steinberg stasjon fra september 2015.

Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

Jernbaneverket vil få i oppdrag å utrede framtidige løsninger og alternativer for godsterminal i Bergen. Kapasiteten på dagens godsterminal på Nygårdstangen er i ferd med å nå taket.

Ringeriksbanen blir intercitystrekning

Ringeriksbanen blir intercitystrekning

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Banen skal gis samme status som de tre andre intercitystrekningene på Østlandet.

Dobbeltspor på Ofotbanen koster 15-16 milliarder

Dobbeltspor på Ofotbanen koster 15-16 milliarder

Prognoser for trafikkvekst på Ofotbanen viser at dobbeltspor vil bli nødvendig for å dekke etterspørselen. Jernbaneverket har nå gitt en anbefaling om trasevalg og i hvilken rekkefølge utbyggingen bør skje.

Ingressbilde

Hvor skal det nye dobbeltsporet gjennom Hamar gå?

Jernbaneverket har nå fått utarbeidet dataanimasjoner som viser de sju alternativene til det nye dobbeltsporet mellom Sørli og Brummunddal. Alternativene er utarbeidet etter Konsekvensutredningen for InterCity på Dovrebanen.

Konseptvalutgreiing Voss - Arna

Konseptvalutgreiing Voss - Arna

Strekninga Voss - Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

Ny stasjon på Rånåsfoss

Ny stasjon på Rånåsfoss

Jernbaneverket utreder ny stasjon for Auli og Rånåsfoss. - Vi har sett på tre hovedalternativer for beliggenhet og går videre med Rånåsfoss til neste planfase, sier Henrik Dahlstrøm i Plan øst.

E6 og Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen, forslag til felles planprogram

E6 og Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen, forslag til felles planprogram

Jernbaneverket og Statens vegvesen har utarbeidet et felles Planprogram for utvikling av jernbanen og E6 mellom Stjørdal og Åsen i kommunene Stjørdal og Leavnger. I planprogrammet beskrives mulige løsninger for delstrekningene, konsekvenser som skal utredes, tilhørende planprosess og framdriftsplan. Som del av utredningsarbeidet inngår medvirkning i planleggingen gjennom høringer og konkrete innspill.

Lager utbyggingsstrategi for InterCity

Lager utbyggingsstrategi for InterCity

Jernbaneverket er nå bedt av Samferdselsdepartementet om å lage en utbyggingsstrategi for InterCity-strekningene. Arbeidet er allerede godt i gang og det opprettes nå en egen prosjektorganisasjon for InterCity-utbyggingen.

Tilrår 0-alternativet i Drammen inntil videre

Tilrår 0-alternativet i Drammen inntil videre

Kvalitetssikringen av utredningen om nye godsterminal i Drammensområdet tilrår videre drift av dagens terminaler inntil videre fordi dette framstår som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Fra Kolbotn stasjon (foto Øystein Grue)

Flere stasjoner opprettholdes

Seks stasjoner som var foreslått nedlagt av Jernbaneverket, opprettholdes etter at rikspolitikerne har sagt sitt. I tillegg planlegges det for gjenåpning av Steinberg stasjon. Her er den endelige listen.

Ringeriksbanen: Må planlegges med dobbeltspor

Ringeriksbanen: Må planlegges med dobbeltspor

Innkortingen av Bergensbanen mellom Hønefoss og Oslo må planlegges med dobbeltspor. Jernbaneverket er klare til å starte planlegging om oppdraget kommer i kommende NTP.

Anbefaler å opprettholde fire av stasjonene

Anbefaler å opprettholde fire av stasjonene

– Vi har gått grundig gjennom høringssvarene og anbefaler å opprettholde noen av stasjonene vi ønsket å legge ned, sier prosjektleder Øyvind Rørslett. Dette er stasjoner det ikke er store konsekvenser for rutetabeller eller budsjetter å opprettholde.

Intercity:Bred enighet og stor utålmodighet

Intercity:Bred enighet og stor utålmodighet

De mange høringsuttalelsene Jernbaneverket har mottatt til konseptvalgutredningen (KVU) for IC-strekningene, viser bred enighet om at det skal satses på en moderne, dobbeltsporet jernbane. Høringsfristen for KVU var 29. juni 2012, og mange av de som har levert sin høringsuttalelse utrykker stor utålmodighet.

Foreslår endringar i stasjonsstrukturen

Foreslår endringar i stasjonsstrukturen

Best mogleg togtilbod for flest mogleg, men dårlegare for somme. Jernbaneverket foreslår i ein ny rapport å leggje ned 31 stasjonar. De fleste stasjonane er små haldeplassar med svært få reisande og ein låg standard. Moderne tryggleikskrav til lengd og høgd gjer at mange plattformer må byggjast på nytt. I tillegg må nokre stasjonar leggjast ned for å kunne innføre ny grunnrute for toga.

-Jernbaneverket bør overta godsterminalene

-Jernbaneverket bør overta godsterminalene

Jernbaneverket bør ta over godsterminalene og sette driften ut på anbud. Slik kan det legges til rette for mer gods på bane og konkurransenøytrale terminaler, konkluderer en ny utredning.

Fremtidig godsterminal i Drammen utredet

Fremtidig godsterminal i Drammen utredet

Konseptvalgsutredningen for ny godsterminal i Drammen sendes nå ut til høring. De faglige analysene viser at det er tre alternativer som peker seg ut som mest aktuelle: Ryggkollen, Skoger og Semsmyra.

InterCity kan planlegges og bygges på ti år

InterCity kan planlegges og bygges på ti år

Utbygging av InterCity-strekningene kan lette presset på Oslo og vil med korte reisetider og hyppige avganger gjøre store deler av Østlandet til et sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Det viser konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene.

Behov for langsiktig jernbanestrategi

Behov for langsiktig jernbanestrategi

Jernbanens rolle bør avklares 20-40 år fram i tid. Det trengs et vesentlig høyere bevilgningsnivå enn i dag, og det må planlegges og bygges lengre, sammenhengende strekninger. Togtilbud og infrastruktur må ses mer i sammenheng, og det er nødvendig å gå gjennom eierskapet til godsterminaler, stasjoner og verksteder.

Høyhastighet: Kan bli et tilbud også for distriktene

Høyhastighet: Kan bli et tilbud også for distriktene

Det britiske firmaet Atkins har nå regnet seg fram til hvor togene kan stoppe underveis og hvor lang tid togturen vil ta og hvor ofte togene kan gå. Utregningene viser at høyhastighetstog i Norge også vil kunne bli et tilbud til distriktene. Nå har også de fire konsulentfirmene som har vurdert hvor linjene kan legges og hvor det kan bygges stoppesteder, levert sine rapporter.

KVU Trondheim – Steinkjer: Elektrifisering først

KVU Trondheim – Steinkjer: Elektrifisering først

Jernbaneverket og Statens vegvesen har overlevert sin konseptvalgutredning for framtidig transportløsning på strekningen Trondheim – Steinkjer. Utredningen konkluderer med at det aller første som bør skje på strekningen er en elektrifisering av Nordlandsbanen fram til Steinkjer.

Nordområdeutredningen: Mer kapasitet må til

Nordområdeutredningen: Mer kapasitet må til

Både Ofotbanen og Nordlandsbanen må få bedre kapasitet for å møte behovene som økt vekst i Nordområdene skaper. Bare på Ofotbanen kan transportmengdene bli doblet på ti år. Dette er hovedkonklusjonen hva jernbane angår i Nordområdeutredningen som ble presentert 22.juni.

Satsingen på jernbane må dobles

Satsingen på jernbane må dobles

Hvis det norske jernbanenettet skal kunne dekke transportbehovet på korte og mellomlange reiser og for godstransport fram mot 2040, må investeringene minst dobles i forhold til i dag. Jernbaneverket presenterte sin stamnettutredning med perspektiver fram mot 2040 torsdag 7.april.

Prosjektorganisering, utredning av høyhastighetsbaner

Prosjektorganisering, utredning av høyhastighetsbaner

Organisering og sammensetning av utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner i Norge er klar. Prosjektet er bredt sammensatt og består av en rekke personer med nasjonal og internasjonal spisskompetanse på så vel jernbaneteknikk som prosjektledelse.

Jernbaneverket skal utrede høyhastighetsbaner

Jernbaneverket skal utrede høyhastighetsbaner

Samferdselsdepartementet har nå gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetsbaner i Norge. – Vi er glade for denne oppgaven som vil ha stor betydning for utviklingen av den framtidige jernbanen her i landet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. – Vi har sett fram til at dette skulle komme og går straks løs på denne omfattende oppgaven, sier hun.

Utviklingsplan Jærbanen

Vedlagt ligger utviklingsplanen for Jærbanen som er et plangrunnlag for videre behandling. Formålet med å legge ut utviklingsplanen er å tilgjengeliggjøre plandokumentet for et utvalg av utenforstående parter som er invitert til å komme med merknader. Dette er altså ikke et offentlig høringsdokument.

Utviklingsplan Jærbanen

Vedlagt ligger utviklingsplanen for Jærbanen som er et plangrunnlag for videre behandling. Formålet med å legge ut utviklingsplanen er å tilgjengeliggjøre plandokumentet for et utvalg av utenforstående parter som er invitert til å komme med merknader. Dette er altså ikke et offentlig høringsdokument.

Handlingsprogram 2010- 2019

Handlingsprogram 2010- 2019

Her er Jernbaneverket sitt legg handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019.

Bru over Bremsa

Jernbaneverkets handlingsprogram 2010 - 2019: Betydelig satsing

Jernbaneverket legger nå ut handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019 for kommentarer. Handlingsprogrammet bygger på regjeringens foreslåtte Nasjonal transportplan.

Høyhastighetstog i Norge: Dyrt men framtidsrettet?

Høyhastighetstog i Norge: Dyrt men framtidsrettet?

27.november ble det for tredje gang holdt åpent seminar om utbygging av høyhastighetsbaner i Norge. Flere nye delutredninger ble lagt fram og mest oppmerksomhet fikk kanskje rapporten fra Econ Pöyry som viser at lønnsomheten blir dramatisk mye dårligere for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim ved å legge en tradisjonell norsk beregningsmodell til grunn.

Seminar om høyhastighetstog: Store forskjeller etter beregningsmodeller

Seminar om høyhastighetstog: Store forskjeller etter beregningsmodeller

27.november avholdt Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket seminar om utredning av høyhastighetsbaner i Norge. Der ble flere nye delutredninger lagt fram. Blant annet kom det fram nye økonomiske beregninger som viser at høyhastighetstog i Norge kan få en langt dårligere lønnsomhet enn hva det ser ut til dersom de tyske beregningsmodellene legges til grunn.

Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen ut på høring

Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen ut på høring

I konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen som nå legges ut på høring, har Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen kommet fram til at det er nødvendig å prioritere både jernbane og vei på strekningen. Dette er nødvendig for å oppfylle samfunnsmålene om effektiv, sikker og miljøvennlig transport. I alt er det vurdert hele 10 forskjellige traseer og konsepter for bane og vei i korridoren Oslo – Hønefoss.

Rask og effektiv Bergensbane for sju milliarder

Rask og effektiv Bergensbane for sju milliarder

Ved å investere sju milliarder kroner i jernbanen mellom landets to største byer, vil vi få en rask og effektiv forbindelse, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket Region Vest. En slik investering åpner nye arbeidsmarkeder, nye reiselivsprodukter og styrker godstrafikken. Samtidig vil vi holde tritt med utviklingen inntil vi eventuelt får en høyhastighetsbane, sier regiondirektøren.

Grenlandsbanen

Sammenkoplingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kalles Grenlandsbanen. Planutredningen for prosjektet ble fullført i april 2000. I 2001 vedtok Miljøverndepartementet at "Ytre korridor" skulle legges til grunn i den videre planleggingen. Konsekvensutredningens fase 1 er godkjent.

Plan for betre tilgjenge og universell utforming

Jernbaneverket sitt framlegg til plan for betre tilgjenge, "Strategiplan for universell utforming", vart oversendt Samferdselsdepartementet sommaren 2007. Planframlegget femnar om alle område på stasjonane som Jernbaneverket stiller til rådvelde for togpassasjerane.

Econ-rapport: Satsing på godstog svært lønnsomt

Ved å investere fire milliarder kroner i utbedringer av jernbanenettet for å øke kapasiteten for godstog, kan samfunnet oppnå store gevinster og 300.000 vogntog kan fjernes fra veiene. Det er konklusjonen i en rapport analyseselskapet Econ har laget på oppdrag fra CargoNet. Rapporten legges fram på en samferdselspolitisk konferanse 14.november.

Godstransporten skal dobles neste tiår (Jernbaneverkets godsstrategi)

Godstransporten skal dobles neste tiår (Jernbaneverkets godsstrategi)

Godstransporten på jernbanen i Norge er i kraftig vekst. Jernbaneverket legger opp til at denne veksten skal fortsette og at kapasiteten for godstrafikken på norske spor skal dobles innen 2020.

Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt

Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt

Det er fullt mulig å bygge og drive høyhastighetsbaner i Norge på en nyttig og lønnsom måte. Tyske eksperter som har studert mulige høyhastighetsbaner i Norge på oppdrag for Jernbaneverket, konkluderer med at flere strekninger er godt egnet for dette og at høyhastighetstog vil være lønnsomt for samfunnet. Rapportens fase to og tre ble lagt fram i en pressekonferanse torsdag 1. november. -Dette er en spennende rapport som vi har sett fram til å motta, sier jernbanedirektør Steinar Killi.

Bergensbanens forkortelse, Ringeriksbanen

Prosjektet Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike. Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med ca 60 km og reistetiden med om lag 50 minutter.

Mulighet for kombibane er utredet

Mulighet for kombibane er utredet

Jernbaneverket har utredet muligheten for å bruke deler av jernbanenettet til kombibanedrift. Kombibanetog er tog som kan kjøre på minst to ulike banesystemer, for eksempel både togskinner og trikkeskinner. Strekningene som har blitt vurdert, er Hovedbanen fra Oslo til Lillestrøm og Jærbanen fra Stavanger til Egersund.

Høyhastighetsutredningen: Fase en avsluttet, nå vurderes strekningene

Høyhastighetsutredningen: Fase en avsluttet, nå vurderes strekningene

Den tyske konsulentgruppen som ser på mulighetene for høyhastighetsbaner i Norge har nå avsluttet og levert sin rapport fra fase en i utredningene. Til høsten kommer den endelige utredningen som inneholder vurderinger av alle de aktuelle strekningene.

Jernbaneverkets stammnettutredning: Bedre tilbud, raskere og flere tog

Jernbaneverkets stammnettutredning: Bedre tilbud, raskere og flere tog

Toget skal kunne konkurrere med bilen i reisetid på viktige strekninger også i framtida. Kapasiteten i jernbanenettet skal også økes for å styrke godstrafikken mellom landsdelene. Dette er hovedinnholdet i Jernbaneverkets stamnettsutredning.

Utredninger

På denne nettsiden samler vi et utvalg utredninger om jernbanen i Norge. Jernbaneverket har gjennom arbeidet med forslag til Nasjonal transportplan, NTP, og en egen utredning utført for Samferdeslsdepartementet, "Utfordringer og valg for jernbanesektoren" juni 2003, redegjort for prioriteringer av investeringer ved ulike rammeforutsetninger/ bevilgningsnivåer.