Nasjonal transportplan

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Ingressbilde

Handlingsprogram for jernbanen ut på høring

Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er nå sendt på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Store og viktige jernbaneprosjekter får plass i Nasjonal transportplan

Store og viktige jernbaneprosjekter får plass i Nasjonal transportplan

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gleder seg over den betydelige satsingen på jernbanen som regjeringen legger opp til i sitt forslag til Nasjonal transportplan. Til sammen foreslås det en ramme på 168 milliarder kroner i ti-års perioden. Spesielt er det gledelig at det foreligger en tydelig tidfesting og klare målsettinger for videre InterCity-utbygging på Østlandet.

Vedlikehold og fornyelse prioriteres

Vedlikehold og fornyelse prioriteres

Tiltak for å sikre en pålitelig jernbane har høyeste prioritet i Jernbaneverkets forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. For å ta en større rolle i godstrafikken og for å løse utfordringene i persontrafikken rundt de store byene, må toget være til å stole på, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Nordområdeutredningen: Mer kapasitet må til

Nordområdeutredningen: Mer kapasitet må til

Både Ofotbanen og Nordlandsbanen må få bedre kapasitet for å møte behovene som økt vekst i Nordområdene skaper. Bare på Ofotbanen kan transportmengdene bli doblet på ti år. Dette er hovedkonklusjonen hva jernbane angår i Nordområdeutredningen som ble presentert 22.juni.

Satsingen på jernbane må dobles

Satsingen på jernbane må dobles

Hvis det norske jernbanenettet skal kunne dekke transportbehovet på korte og mellomlange reiser og for godstransport fram mot 2040, må investeringene minst dobles i forhold til i dag. Jernbaneverket presenterte sin stamnettutredning med perspektiver fram mot 2040 torsdag 7.april.

NTP: Jernbanesatsing må til for å løse transportutfordringene

NTP: Jernbanesatsing må til for å løse transportutfordringene

Det er helt nødvendig å satse på videre utvikling av jernbanen for å løse de store utfordringene som transportsystemet står overfor de kommende årene, både av hensyn til framkommelighet og miljø, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Nordområdene: Framtidig vekst gir økt behov for økt infrastruktur-satsing

Nordområdene: Framtidig vekst gir økt behov for økt infrastruktur-satsing

Vekst i nordområdene vil gi større behov for bedre infrastruktur. Dypvannskaier, gode riksvegforbindelser, jernbane, stamruteflyplasser og bedre oljevernberedskap er blant de infrastrukturtiltakene som bør utredes videre.

Stortinget: Høyhastighetsutredninger med bygging som mål

Stortinget: Høyhastighetsutredninger med bygging som mål

Videre utredninger av høyhastighetsbaner i Norge skal ha bygging av slike baner som siktemål. Flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite vil ha et beslutningsgrunnlag i god tid før neste NTP-rullering i 2014.

NTP: – Et nødvendig vedlikeholdsløft for jernbanen

NTP: – Et nødvendig vedlikeholdsløft for jernbanen

–Det er gledelig at regjeringen gjennom Nasjonal transportplan for 2010 - 2019 viser stor vilje til å satse på jernbanen sier en fornøyd jernbanedirektør Elisabeth Enger. Hun er særlig fornøyd med den betydelige økningen til vedlikehold.

NTP 2010-2019: Betre punktlegskap og auka kvalitet

NTP 2010-2019: Betre punktlegskap og auka kvalitet

Dei siste åra har det vore ein sterk vekst både innanfor gods- og persontrafikk. – Auka trafikk, etterslep i vedlikehaldet og høgare krav til punktlegskap og kvalitet krev at Jernbaneverket prioriterer vedlikehald av eksisterande infrastruktur. . -Det tyder at nokre av dei nye jernbaneprosjekta må utsetjast, seier jernbanedirektør Steinar Killi.

Nasjonal transportplan 2006 - 2015

I Nasjonal transportplan for 2006 - 2015 har Stortinget prioritert følgende: -Økt kapasitet og frekvens for nærtrafikken i Osloregionen, Stavanger- Bergens og Trondheimsområdet. -Økt kapasitet og redusert reisetid for regiontrafikk på Østlandet. -Økt kapasitet for godstrafikk mellom landsdelene og til/fra utlandet.