Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

De 230 kilometerne av InterCity-nettet som ikke er bygget ut eller er under bygging, skal planlegges. IC-prosjektet bygges opp nå, og skal sørge for at den nye banen 

  • legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
  • gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
  • bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området.
  • utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.
  • har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog.

  

 Kontakt:

Prosjektdirektør
Anne Siri Haugen
Telefon: 480 58 414
E-post

Kommunikasjonsrådgiver
Trine Bratlie Evensen
Telefon: 930 89 550
E-post

Kommunikasjonsrådgiver
Olav Nordli
Telefon: 916 55 930
E-post
InterCity-organisasjonen har ansvaret for planlegging av alle strekningene som er markert med farger på kartet. Følg disse lenkene for informasjon om de strekningene som er under bygging eller nærmer seg byggestart (sorte på kartet): 

Langset - Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) Oslo - Ski (Follobanen)
Holm - Holmestrand - Nykirke Farriseidet - Porsgrunn

Høring av planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker

28. februar 2014 la Jernbaneverket forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvens-utredning for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker ut til offentlig ettersyn iht. pbl §§ 11-13 og 11-14.

Les mer

Dokumenter og utredninger

Her finner du en samlet oversikt over dokumenter og utredninger som er sentrale for InterCity-prosjektet.

Les mer

Høring av planprogram for dobbeltspor gjennom Moss

Den 24. januar 2014 la Jernbaneverket ut planprogrammet om reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad til offentlig ettersyn.

Les mer