Høyhastighets-
utredningen

Nyhetsarkiv Høyhastighetsutredningen ( se flere saker )

Du kan sjekke CO2 utslippene selv!

Misa har laget en klimakalkulator hvor du selv kan beregne CO2 utslippene på de forskjellige strekningene som er utredet. Ved å forandre komponenter som energimiks, andel tunneler og broer osv kan du selv se hvordan det slår ut.

Høyhastighetsutredningen på høring

Utredningen sendes nå ut på offentlig høring med svarfrist 29. juni 2012. Samferdselsdepartementet ønsker at berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora, samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner gir sine uttalelser. Les mer her.

25. januar kommer sluttrapporten

Alle som er interessert i konklusjonene til Høyhastighetsutredningen bør merke seg datoen 25. januar. Jernbanedirektør Elisabeth Enger kommer til å overrekke sluttdokumentet til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kl. 13.00, med påfølgende pressekonferanse.

Åpent seminar 26. januar 2012

Høyhastighetsutredningen arrangerer et seminar hvor sluttrapportene fra utredningen presenteres. Alle konsulentfirmaene vil fortelle om strekningene de har jobbet med, og hovedkonklusjonene fra utredningen vil bli presentert.

Reisetider, stoppmønster og stoppesteder

Det britiske firmaet Atkins har regnet seg frem til hvilke steder høyhastighetstogene kan stoppe, hvor lang tid togturen vil ta, og hvor ofte togene skal gå.

Utredning i rute

Utredning i rute

Rapportene fra de 4 konsulentfirmaene som har vurdert forskjellige traseer ble overlevert oss som avtalt 14. oktober. De vil bli offentliggjort 29. november.

Status for Høyhastighetsutredningen

Status for Høyhastighetsutredningen

Utredningsarbeidet går nå inn i en siste og krevende fase. De fire norske konsulentfirmaene som jobber med hver sin korridor skal levere analysene til oss i midten av oktober. Etter det går det slag i slag.

Presentasjoner fra seminaret 17. juni

Presentasjoner fra seminaret 17. juni

Høyhastighetsutredningen har nettopp avsluttet et åpent seminar hvor fokus var linjefremføring, altså hvor traseene kan komme til å ligge i landskapet. Temaer som markedsanalyser og kartlegging av sårbare områder ble også belyst. Her kan du lese alle presentasjonene.

Norsk modell for høyhastighet

Norsk modell for høyhastighet

Høyhastighetsutredningen jobber med et utgangspunkt for hvordan vi tenker oss at et mulig høyhastighetsnettverk kan se ut i fremtiden. Det innebærer dobbeltspor, mange stasjoner og godstog på dagtid.

Aktuelle dokumenter ( Se flere bakgrunnsartikler )

Oppsummering: Hovedkonklusjoner

Dette er en kort oppsummering av hovedkonklusjonene til sluttrapporten til Høyhastighetsutredningen. Her finner du også hele sluttrapporten og noen delrapporter.

Oslo – Trondheim: Sammendrag av rapporten til Rambøll

Rambøll har utredet 3 forskjellige strekninger fra Oslo til Trondheim. Det er gjennom Gudbrandsdalen, gjennom Østerdalen og gjennom Rondane. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

Oslo – Kristiansand/Stavanger: Sammendrag av rapporten til Multiconsult

Multiconsult har i hovedsak utredet en trase som gjelder både for 250 km/t og for 330 km/t-alternativet. De er forskjellige i begynnelsen (Drammen-Porsgrunn) og på slutten (Egersund-Stavanger). Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

Oslo – Bergen/Stavanger: Sammendrag av rapporten til Sweco

Sweco har utredet 4 forskjellige strekninger. Det er 3 som går i forskjellige varianter fra øst til vest, gjennom Hallingdal, Numedal og over Haukeli. En korridor går mellom Bergen og Stavanger. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

Oslo – Gøteborg og Stockholm: Sammendrag av rapporten til Norconsult

Norconsult har utredet 3 forskjellige strekninger. Det er til Gøteborg, til Stockholm og det er Oslo til Drammen. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

Presentasjonene fra sluttseminaret og pressekonferansen

Høyhastighetsutredningen arrangerte et åpent seminar 26. januar. Der fikk konsulentfirmaene som har jobbet for oss anledning til å presentere resultatene sine. Du kan lese presentasjonene deres her, samt Tom Stillesbys presentasjon for presse og statsråd dagen før.

Oppsummering Atkins: Marked og økonomi

Det britiske firmaet Atkins Ltd (med underleverandører) har gjennomført analyser innen flere fagfelt. Her kan du lese resultatene for markedsanalysene (fremtidig etterspørsel) , investeringskostnader (byggekostnad per km), driftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Oppsummering Misa: Klimautslipp

Asplan Viak AS med underleverandør Misa (Miljøsystemanalyse) har analysert klimapåvirkninger av utbygging og drift av høyhastighets jernbaner i Norge. Resultatene viser hvor store klimautslippene på de forskjellige strekningene blir med dagens byggeteknologi. Med en forbedret og mer miljøvennlig teknologi i fremtiden kan utslippene bli betydelig lavere.

Oppsummering Atkins: Oppgradering

I mandatet Jernbaneverket fikk fra samferdselsdepartementet sto det at vi også skulle finne ut hva det ville koste å oppgradere dagens jernbane. Her kan du lese en kort oppsummering av hva det vil koste.