Prosjekter

Nytt fra prosjektene ( )

Holmestrandporten: Endelig fullt gjennomslag

Holmestrandporten: Endelig fullt gjennomslag

Over to hundre mennesker overvar det siste gjennomslaget i Holmestrandporten, 6. mars 2014. Det ga over 12 kilometer med sammenhengende tunnel.

Viste visjoner for utvikling av Moss

Viste visjoner for utvikling av Moss

- Om femti år kan Moss ha mellom 100.000 og 150.000 innbyggere. Utviklingen av det sentrum som vi trenger i en ny og større by, avhenger av at vi klarer å se langt nok fram nå, sa ordfører Tage Pettersen da han nylig presenterte tanker og visjoner for framtidig byutvikling knyttet til planene om nytt dobbeltspor og ny stasjon.

Samordnet planlegging og utbygging med E16

Samordnet planlegging og utbygging med E16

For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne de to prosjektene.

Spennende kontrakt i Holmestrand

Spennende kontrakt i Holmestrand

I disse dager utlyser Jernbaneverket en kontrakt på diverse innvendige arbeider i den prestisjetunge stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. Kontrakten antas å være verd flere hundre millioner kroner.

Høring av planprogram for dobbeltspor gjennom Moss

Høring av planprogram for dobbeltspor gjennom Moss

Den 24. januar 2014 la Jernbaneverket ut planprogrammet om reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad til offentlig ettersyn.

Oppsummering av frokostmøtet i Horten

Oppsummering av frokostmøtet i Horten

Responsen var overveldende da Jernbaneverket inviterte til frokostmøte om nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Tirsdag 14. januar var det stinn brakke i Allaktivitetshuset “37” i Horten.

Slik blir nye Ski Stasjon

Slik blir nye Ski Stasjon

Ski Stasjon har alltid vært navet på Ski. Når den nye Ski Stasjon står ferdig i forbindelse med Follobaneprosjektet får den en enda mer sentral og visuell rolle – dag som natt.

Middelalderparken tar form

Middelalderparken tar form

Plan- og bygningsetaten, Riksantikvaren og Jernbaneverket har valgt ut tre arkitektteam som skal arbeide videre med utviklingsplaner for Middelalderparken. De tre partene, samt Kulturetaten og Byantikvaren, samarbeider fordi den nye Follobanen skal bygges under Middelalderparken.

Nytt gjennomslag i Holmestrand

Nytt gjennomslag i Holmestrand

Tirsdag 12. november var det klart for den tredje gjennomslagssalva på prosjektet Holm – Nykirke. Endelig var det Knut Edmund Knutsen sin tur til å trykke på knappen.

ERTMS-prøvestrekning offisielt åpnet

ERTMS-prøvestrekning offisielt åpnet

Onsdag 11.desember ble prøvestrekningen for framtidas signalsystem offisielt tatt i bruk. –Endelig har vi noe å vise fram, sier prosjektets folk etter flere års forarbeider. Det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal etter hvert erstatte de eldre signalanleggene på alle banestrekninger.

Første tunnelgjennomslag på Farriseidet-Porsgrunn

Første tunnelgjennomslag på Farriseidet-Porsgrunn

Lørdag 7. desember fikk den 180 meter lange Hovås tunnel æren av å bli den første tunnelen på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn med gjennomslag.

Oslotunnelen sikres for betydelige beløp

Oslotunnelen sikres for betydelige beløp

- Forbedring av brannsikkerhet i Oslotunnelen er viktig, sier Per Herman Sørlie, assisterende banedirektør. – I 2013 bruker vi 242,5 millioner på brannverntiltak i tunnelen.

Narvikterminalen åpnet

Narvikterminalen åpnet

Den nye godsterminalen i Narvik ble offisielt åpnet 21.november. Statssekretær Jon Ragnar Aarseth sto for åpningen og la samtidig vekt på Ofotbanen store betydning for hele Nord-Norge.

Lys i tunnelene på Fellesprosjektet

Lys i tunnelene på Fellesprosjektet

Før jul vil alle tunnelene på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen være ferdig utsprengt. Tirsdag 19. november var det gjennomslag i vegtunnelene på Morskogen med statssekretær Bård Hoksrud på plass.

Ny milliardkontrakt med Hæhre

Ny milliardkontrakt med Hæhre

Hæhre Entreprenør AS vant anbudet om de gjenstående arbeidene på den sørligste parsellen (FP1) på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Nytt om utredninger ( )

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Overordnet prosjektplan klar for Ringeriksbanen

Jernbaneverket har fått på plass kjernegruppen som skal arbeide med utredningsoppdraget for Ringeriksbanen og overordnet prosjektplan er nå send Samferdselsdepartementet. Kjernegruppen omfatter både Statens vegvesens og Jernbaneverkets ressurser.

Bryndiagonalen - godsforbindelse Sørkorridoren

Det er ineffektivt å kombinere persontog og godstog på Follobanen. Skal potensialet for hyppige avganger og stive ruter utnyttes, må godstogene kjøre Østfoldbanen, er blant konklusjonene i denne utredningen.

KVU Oslo-Navet ferdig rigget

Nå er det i gang for alvor, prosjektet som skal utrede fremtidens transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Klart for planlegging på Jæren

Regjeringa ber nå Jernbaneverket planlegge dobbeltspor på Jærbanen frå Sandnes til Nærbø. Arbeidet med kommunedelplan skal startast opp i 2014.

Høring: Ny anbefaling for Kolbotn

Jernbaneverket har utredet flere lokaliseringer av fremtidens Kolbotn stasjon. – Etter en grundig prosess anbefaler vi ombygging av stasjonen på dagens lokalisering, sier planlegger Åse Drømtorp.

Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

Jernbaneverket vil få i oppdrag å utrede framtidige løsninger og alternativer for godsterminal i Bergen. Kapasiteten på dagens godsterminal på Nygårdstangen er i ferd med å nå taket.

Steinberg stasjon - tiltak for gjenåpning

Jernbaneverket har utredet hva som skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon på Sørlandsbanen. Det er sett på alternativer for ny stasjon, tiltak på banestrekningen for å ta igjen tidstap og fremtidsplaner for området og distriktet.

Rigger for rask Ringeriksbaneplanlegging

Jernbaneverket er nå gang med å organisere planarbeidet med Ringeriksbanen. For å få en rask og effektiv planprosess må prosjektet bemannes og viktige avklaringer gjøres nå.

Hamar: Vikingskipet og dagens beliggenhet med videre

Jernbaneverket har utredet en rekke alternative traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Nå er konklusjonen klar: Det anbefales å gå videre med to alternativer til den offentlige planprosessen: H1, som innebærer dagens stasjonsplassering, og H5, som gir ny stasjonsbeliggenhet ved Vikingskipet.

Ringeriksbanen blir intercitystrekning

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Banen skal gis samme status som de tre andre intercitystrekningene på Østlandet.

Dobbeltspor på Ofotbanen koster 15-16 milliarder

Prognoser for trafikkvekst på Ofotbanen viser at dobbeltspor vil bli nødvendig for å dekke etterspørselen. Jernbaneverket har nå gitt en anbefaling om trasevalg og i hvilken rekkefølge utbyggingen bør skje.

Handlingsprogram for jernbanen ut på høring

Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er nå sendt på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Hvor skal det nye dobbeltsporet gjennom Hamar gå?

Jernbaneverket har nå fått utarbeidet dataanimasjoner som viser de sju alternativene til det nye dobbeltsporet mellom Sørli og Brummunddal. Alternativene er utarbeidet etter Konsekvensutredningen for InterCity på Dovrebanen.

Konseptvalutgreiing Voss - Arna

Strekninga Voss - Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

Ny stasjon på Rånåsfoss

Jernbaneverket utreder ny stasjon for Auli og Rånåsfoss. - Vi har sett på tre hovedalternativer for beliggenhet og går videre med Rånåsfoss til neste planfase, sier Henrik Dahlstrøm i Plan øst.

Skal utrede nye tunneler i Oslo

Jernbaneverket skal sammen med Statens vegvesen og Ruter utrede behov og tiltak for økt kapasitet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Utredningen skal ta for seg behovene for kollektivtransport inn mot og gjennom Oslo og eventuell ny jernbane- og T-banetunnel.