Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Informasjon om dette finner du under eget menyvalg til venstre.  

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 12

  • Feil i sporveksel i Lieråsen tunnel på Drammenbanen
  • Tog kolliderte med bil på planovergang mellom Sandefjord og Lauve på Vestfoldbanen
  • Feil i vegbomanlegg ved Gulskogen på Sørlandsbanen
  • Feil i godstog mellom Soknedalen og Støren på Dovrebanen
  • Tog kjørte på en person ved Råde på Østfoldbanen
  • Feil i strømforsyningen i Lieråstunnelen på Drammenbanen