Jernbaneverket selger strømnett til EB

01.12.2009 Jernbaneverket selger nå sitt overføringsnett for strøm langs Bergensbanen på strekningen Nesbyen – Voss. Dette gir billigere nettleie for både hoteller, hytter og boliger på høyfjellet, samtidig som togselskapene og Jernbaneverket selv vil tjene på avtalen.

Jernbaneverket imøtekommer delvis krav om erstatning

17.11.2009 NSB fremmet 25. august i år krav om erstatning for fem ulike hendelser hvor NSB mener å være påført økonomiske tap som følge av brudd på sportilgangsavtalen. Jernbaneverket imøtekommer delvis kravene fra NSB

Godt statsbudsjett med riktige prioriteringer

13.10.2009 - Regjeringen har lagt fram et godt statsbudsjettsforslag for jernbanen. I Jernbaneverket er vi særlig fornøyd med at det høye nivået på drifts- og vedlikeholdsmidler opprettholdes. Det gjør det mulig å levere en stadig mer pålitelig jernbane for folk og næringsliv, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Handlingsprogram 2010- 2019

12.10.2009 Jernbaneverket legg no fram ein førebels versjon av handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019. I haust må vi avklare nokre større utbyggingsprosjekt før handlingsprogrammet kan fastsetjast endeleg.

Merkur signalanlegg: Endringer i Jernbaneverket etter kritisk revisjonsrapport

26.08.2009 Jernbaneverket endrer rutiner og organisering av signalprosjekter etter at arbeidet med signalanlegget Merkur er gjennomgått av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). I rapporten pekes det på flere mangler både ved anskaffelse og gjennomføring. En direktør i Jernbaneverket har allerede trukket seg fra sin stilling.

Ny jernbane snart ferdig Sandnes – Stavanger

20.08.2009 19.oktober åpnes det nye dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger. To måneder før åpningen av den 15 kilometer lange strekningen er anlegget i rute. Alle stasjoner på strekningen får universell utforming.

Byggestart for Eidsvoll-Hamar i september 2009

06.07.2009 Det aller første spadetaket for dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar kan tas allerede i 2009 ved Eidsvoll stasjon. I september ønsker Jernbaneverket å anlegge en ny undergang under jernbanelinja for den kommende anleggstrafikken.

Drammen stasjon: Ombygging av tekniske anlegg tar lengre tid

15.06.2009 Det vil ta lengre tid enn forutsatt å gjennomføre den planlagte kapasitetsøkningen på Drammen stasjon. Nye risikovurderinger knyttet til framdriften viser at Jernbaneverket ikke når å ferdigstille ombyggingene som planlagt. Jernbaneverket vurderer alternative løsninger.

Stortinget: Høyhastighetsutredninger med bygging som mål

12.06.2009 Videre utredninger av høyhastighetsbaner i Norge skal ha bygging av slike baner som siktemål. Stortinget vil ha et beslutningsgrunnlag i god tid før neste NTP-rullering i 2014.

Hyllet 100-åring – og Stortinget

08.06.2009 Jernbanedirektør Elisabeth Enger hyllet Bergensbanen i jubileumsåret ved å åpne ny utstilling på Finse sammen med tidligere banemester Georg Brekke. Hun minnet om at Norge plasserte seg i første rekke ved å planlegge og bygge jernbane over og gjennom fjell og at det i mange år vil være viktig å ta vare på 100-åringen.

Rolvsøysund bru klar for 20 nye år

02.06.2009 For knappe 20 millioner er Rolvsøysund bru rehabilitert slik at den holder i 20 år til. Dette er brøkdelen av hva ny bru ville kostet, og brua varer nå forhåpentlig til spørsmålet om framtidig trasé for Østfoldbanen er avklart.

Sanntidsinformasjon om togtrafikken prøves ut på nettet

26.05.2009 Jernbaneverket prøver nå ut informasjon om togtrafikken i "sanntid" på sine internettsider. Tjenesten gir en oversikt over togtrafikken i øyeblikket fra alle landets stasjoner. Tjenesten finner du fra forsiden på jernbaneverket.no.

Ruteendring for togene 14.juni: Små endringer

25.05.2009 Det blir bare små endringer og justeringer i togenes rutetider ved delterminskiftet 14.juni. Større anleggsarbeider på sporet fører til endringer i trafikken på noen strekninger i perioder.

Standardheving for viktig godsbane

20.05.2009 Nå i vår utføres det flere større vedlikeholdsarbeider på Roa - Hønefossbanen. Strekningen er viktig for godstrafikken på Bergensbanen og har stort behov for opprusting. 15 000 utslitte sviller erstattes nå av nye, og det gamle laskede sporet blir helsveiset. Dermed blir standarden løftet mange hakk.

Handlingsprogram med betydelig satsing

12.05.2009 Jernbaneverket legger nå ut handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019 for kommentarer. Handlingsprogrammet bygger på regjeringens foreslåtte Nasjonal transportplan.

Oslo S – Lysaker: Kortsiktige tiltak skal øke kapasiteten

11.05.2009 Kapasiteten i Oslotunnelen er allerede overbelastet. Og ruteplan 2012 innebærer en betydelig økning i antall tog på strekningen Oslo S – Skøyen – Lysaker. Flytting av signaler og sporveksler og endring av prosedyrer er en del av tiltakene for å øke kapasiteten.

Travelt på sporet

06.05.2009 Jernbaneverket er i gang med en svært travel sesong på norske spor. Jernbanen har fått en stor økning i bevilgningene til vedlikehold og fornyelser av anleggene. Det store vedlikeholdsløftet begynte allerede i vinter med sporarbeider i tunneler.

Tryggare togtransport med plattformforlengingar

05.05.2009 Før året er omme skal 18 plattformer verte forlenga og betre tilpassa togmateriellet som nyttar dei. Dette er første bolken av til saman 143 plattformer som har vore under lupa og funne for korte etter at Statens Jernbanetilsyn (SJT) kom med ny sikringsføreskrift i 2006.

Flypassasjerer ville valgt høyhastighetstog

27.04.2009 De fleste flypassasjerene ville heller valgt å reise med høyhastighetstog dersom det hadde vært mulig. En undersøkelse Urbanet Analyse har utført for Jernbaneverket viser at høyhastighetstog mellom de store byene vil kunne ta mellom 75 og 95 prosent av flymarkedet på disse strekningene.

Sjekker Sandvika og Askerbanen

27.04.2009 Jernbaneverket vil foreta en ekstra grundig sjekk av kontaktledningskomponentene på Sandvika stasjon og på Askerbanen etter gjentatte feil på strekningen. Ekstra inspeksjoner de siste dagene har avdekket seks tilfeller av for svake materialer i en type kabler. Disse er nå skiftet ut.