Jernbaneverket vil ivareta biologisk mangfold

20.12.2007 Gjennom de siste fem årene har Jernbaneverket drevet kartlegging av det biologiske mangfoldet langs jernbanelinjene. Det finnes i Norge en del arter som liker seg best i nærheten av jernbanen, noen av disse er også såkalte rødliste-arter. –Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført gir oss oversikt og grunnlag for å ha en bevisst holdning til det biologiske mangfoldet langs banene, sier biolog Anders Thylén i Jernbaneverket.

Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar

19.12.2007 Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009.

Oslopakke 3 må på skinner

18.12.2007 Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å utrede virkningene av Oslopakke 3 på trafikk og miljø. Transportetatene mener kollektivtrafikken må bli en vinner i forhold til privatbilen. Utredningen er overlevert Samferdselsdepartementet og ble tirsdag sendt på høring.

Stans i togtrafikken på Østlandet

28.11.2007 Etter en brann på Oslo Sentralstasjon sent tirsdag kveld og natt til onsdag er togtrafikken på Østlandet lammet. Brannen førte til brudd i forbindelsene til togledersentralen og det er derfor ikke mulig å framføre tog. Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å reparere skadene.

Godstransporten skal dobles neste tiår

05.11.2007 Godstransporten på jernbanen i Norge er i kraftig vekst. Jernbaneverket legger opp til at denne veksten skal fortsette og at kapasiteten for godstrafikken på norske spor skal dobles innen 2020.

GSM-R tatt i bruk som togradio

01.11.2007 Torsdag 1.november ble GSM-R tatt i bruk som togradio på hele det norske jernbanenettet. Tidligere er systemet tatt i bruk som sikker nødkommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. At systemet nå er tatt i bruk som togradio, markerer også at den store utbyggingen av GSM-R til 1,8 mrd kr er over.

Strømmen kollektivterminal åpnet

26.10.2007 Strømmen stasjon på Hovedbanen er bygget om til en moderne kollektivterminal. Det nye stasjonsanlegget ble åpnet av statssekretær Erik Lahnstein. Den nye kollektivterminalen har kostet til sammen 142 millioner kroner og er bygget av Jernbaneverket og Statens vegvesen i fellsskap.

Strømmen kollektivterminal åpnes fredag 26.oktober

25.10.2007 Strømmen stasjon på Hovedbanen er bygget om til en moderne kollektivterminal. Jernbaneverket og Statens vegvesen markerer at anlegget står ferdig fredag 26.oktober klokken 13. Den nye kollektivterminalen har kostet til sammen 142 millioner kroner.

Jernbaneverkets tilsette støder TV-aksjonen

16.10.2007 Dei tilsette i Jernbaneverket gir i år frå seg den tradisjonelle julegåva og sender i staden 100.000 kroner til TV-aksjonen "Saman for born". Samstundes oppmodast alle andre offentleg tilsette om å støde årets TV-aksjon.

Høyhastighet: Utredning ferdig om kort tid

12.10.2007 Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i Stuttgart på oppdrag fra Jernbaneverket. 5.november vil Jernbaneverket avholde et presentasjons- og orienteringsmøte om høyhastighetsutredningen.

Pressemelding: -Et bra jernbanebudsjett, sier jernbanedirektør Steinar Killi

05.10.2007 -Som i fjor følger Regjeringen opp intensjonene i Nasjonal transportplan. Dette opplever jeg som vilje til å satse på jernbanen, sier Killi. -Ved siden av bevilgningene til investeringer i nye anlegg, har jeg spesielt merket meg at regjeringen – som Jernbaneverket – ønsker en sterkere satsing på å fornye de eksisterende anleggene, sier jernbanedirektøren.

Stor arbeidshelg på Bergens- og Sørlandsbanen

28.09.2007 I helga 29/9 - 30/9 er det planlagt gjennomført ei rad arbeider på Bergensbanen og Sørlandsbanen. Delar av dei to banane vil derfor tidvis vere stengde. Det er mellom anna fleire kulvertar som skal leggjast inn under sporet for å auke tryggleiken og å fjerne planovergangar.

54,6 millioner togreiser i 2006, veksten fortsetter

27.09.2007 Jernbaneverkets offisielle statistikk viser at det ble foretatt 54,6 millioner reiser med tog i Norge i 2006. Dette utgjør en vekst i persontrafikken på 4%. Godstrafikken økte med 6,4 % til 3,35 milliarder tonnkilometer. Veksten fortsetter også inn i 2007.

Raskere tog bruker mindre energi

06.09.2007 Moderne langdistansetog som suser gjennom landskapet i opptil 200 kilometer i timen, bruker nesten 30 prosent mindre energi enn eldre og langt tregere lokomotivdrevne tog. Den norske type 73 er blant de mest energivennlige togene i Norden. Dette viser en svensk studie utført av forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Raskere tog bruker mindre energi

06.09.2007 Moderne langdistansetog som suser gjennom landskapet i opptil 200 kilometer i timen, bruker nesten 30 prosent mindre energi enn eldre og langt tregere lokomotivdrevne tog. Den norske type 73 er blant de mest energivennlige togene i Norden. Dette viser en svensk studie utført av forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Plan for betre tilgjenge og universell utforming

03.09.2007 Jernbaneverket sitt framlegg til plan for betre tilgjenge, "Strategiplan for universell utforming", vart oversendt Samferdselsdepartementet sommaren 2007. Planframlegget femnar om alle område på stasjonane som Jernbaneverket stiller til rådvelde for togpassasjerane.

Anbefalt trase for dobbeltspor Eidsvoll - Hamar

31.08.2007 Jernbaneverket har utredet ulike alternativer og har lagt fram sin anbefaling av trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom Eidsvoll og Stange kommuner. Traseen følger i stor grad dagens jernbane med noen unntak, men den vil gi en vesentlig forbedret tilgang til strandsonen langs Mjøsa i forhold til i dag.

Reiseliv, tog og turistvegar markert på Bergensbanen

21.08.2007 Tysdag 21.august blei det sett fokus på reiseliv og mattradisjonar då både samferdselsministeren og landbruksministeren tok Bergenstoget. Dei 400 passasjerane i toget blei servert lokale smaksprøver frå 20 matprodusentar frå distrikta som toget køyrde gjennom.

Ny rekord for Flytoget

15.08.2007 Rekordmange reiste med Flytoget første halvår i år. 2,67 millioner passasjerer valgte Flytoget til og fra Gardermoen, noe som ga selskapet et overskudd på 107 millioner kroner de første seks månedene av året. Flytoget er også fornøyd med punktligheten, som er på 96 % til Gardermoen.

Nordlandsbanen vert fjernstyrt til Mosjøen i haust

06.08.2007 I løpet av hausten vil stasjonar og signalanlegg på Nordlandsbanen vere fjernstyrte fram til Mosjøen stasjon. Utbygginga vil halde fram vidare nordover med ytterlegare seks til ti stasjonar i 2008, og målet er å nå Bodø i løpet av 2009. Resultatet vert auka kapasitet og fleksibilitet i trafikkavviklinga, og plass til fleire tog.