Pressemeldinger

Togframføringen i Norge er blitt papirløs

12.04.2015 Jernbaneverkets nye system for distribusjon av informasjon om togframføring og arbeid i og ved spor ble søndag tatt i bruk på alle landets jernbanestrekninger. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som sto for markeringen av at moderne teknologi nå erstatter gamle papirbaserte løsninger.

Baner vei for Grenland

18.03.2015 Hva må til for at Grenland skal bli mer attraktivt i de kommende årene? Hvilken betydning kan en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen få for området, byregionene langs kysten og mot hovedstadsområdet?

Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

16.03.2015 Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

Nasjonal transportplan: Pressetreff

13.03.2015 Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor inviterer til pressetreff mandag 16. mars 2015, kl. 11.30, hos Bjørvika konferansesenter (Dronning Eufemias g. 6, Oslo). Her vil disse aktørenes sektorvise perspektiv- og stamnettutredninger bli presentert.

Veileder for kommuner

03.03.2015 Jernbaneverket ønsker å oppnå et best mulig samarbeid med kommunene og andre myndigheter som behandler plansaker etter plan- og bygningsloven.

Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

25.02.2015 Transportetatene overleverte i dag rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” til Samferdselsdepartementet.

Farleg å krysse jernbanen på fjellet

13.02.2015 Kvar vinter registrerer Jernbaneverket fleire tilfelle der skiløparar kryssar jernbanelina på stader som ikkje er berekna for dette. Slik kryssing av lina er både farleg og forbode. Toget kjem fort og det kjem stille.

Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

11.02.2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

10.02.2015 Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

Arendalsbanen ferdig oppgradert

05.02.2015 Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.

Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

02.02.2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

Politisk streik stanser togtrafikken i én time 28. januar

22.01.2015 Samtlige person- og godstog i hele landet stanser en time mellom klokka 15.00 og 16.00 onsdag 28. januar som følge av at LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven.

Færre dyr påkjørt av toget

20.01.2015 Jernbaneverket registrerte i 2014 det laveste tallet på dyrepåkjørsler siden 2005. Reduksjonen har skjedd til tross for at det kjøres stadig flere tog.

Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

14.01.2015 Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

Flytoget mest punktlig i 2014

12.01.2015 Flytoget oppnådde i 2014 en rekordhøy punktlighet. Hele 97,2% av Flytogene var i rute ved ankomst Oslo Lufthavn. Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2014.