Leiar for punktlegskap tilsett i Jernbaneverket

21.12.2010 Tone Norløff er tilsett som leier for punktlegskap i Jernbaenverket. Norløff er nåværande plansjef for fremkommeleg-/punktlegskap i Ruter. Ho vil tiltre i stillinga i løpet av første kvartal 2011.

Arendal - Åmlibanen 100 år

17.12.2010 Fredag 17. desember er det 100 år siden jernbanen mellom Arendal og Åmli ble offisielt åpnet. Dagen markeres lokalt med ekstratog til Simonstad og jubileumsarrangement på Åmli stasjon.

Klart for sporlegging i Bærumstunnelen

15.12.2010 Mandag 8. august 2011 kjører de første godstogene gjennom Bærumstunnelen, og én uke senere følger persontogene etter. Fram til da blir det hektisk innspurt med de jernbanetekniske anleggene.

Ungdom velger jernbanefag

08.12.2010 Interessen for jernbanefag har skutt fart i løpet av det siste året. Plutselig er det hard kamp om lærlingeplassene, og ti ganger så mange søker jernbanestudier.

Drammenbanen opna att ved Sandvika

07.12.2010 Drammenbanen blei klokka 15.20 åpna for trafikk att forbi Sandvika stasjon. Banen blei stengd like før klokka 12 då ein gravemaskin skada eit åk som held opp kontaktleidningen for alle fire spora på staden.

Drammenbanen stengt ved Sandvika

07.12.2010 Like før klokken 12 tirsdag 7.desember kom en gravemaskin borti en mast som holder kontaktledningene ved Sandvika stasjon. Drammenbanen er derfor stengt inntil skadene er reparert, dette kan tidligst være ferdig mellom klokken 16 og 17.

Ruteendringen: Større konkurranse i godstrafikken

07.12.2010 Ved omleggingen til ny rutetermin for togtrafikken søndag 12.desember blir det samtidig flere godstog. I alt er det nå 14 togselskaper på norske spor og ti av dem driver godstrafikk. På flere strekninger øker nå kapasiteten som følge av konkurransen på sporet. Sju strekninger i Jernbaneverkets nett er erklært overbelastet.

Tryggere ved Randsfjordbanen

02.12.2010 Gjennom de siste årene har Jernbaneverket lagt ned til sammen 41 planoverganger på Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss. Planovergangene er erstattet av andre løsninger som underganger, bruer og oppsamlingsveier langs sporet. –Det blir stadig bedre forhold for de som må krysse sporet, men vi er ennå ikke ferdige, sier prosjektleder Sigurd Grønningsæter.

Nordområdene: Framtidig vekst gir økt behov for økt infrastruktur-satsing

30.11.2010 Vekst i nordområdene vil gi større behov for bedre infrastruktur. Dypvannskaier, gode riksvegforbindelser, jernbane, stamruteflyplasser og bedre oljevernberedskap er blant de infrastrukturtiltakene som bør utredes videre.

Bedre informasjon på stasjonene

03.01.2011 Jernbaneverket monterer nye informasjonsanlegg for togpassasjerene ved 87 stasjoner på Østlandet. Stasjonene får monitorer eller anvisere som viser togavganger og eventuelle forsinkelser. Stasjonene får også bedre høyttaleranlegg.

Positive resultat av konkurranseutsettinga på Gjøvikbanen

26.11.2010 Konkurranseutsettinga av Gjøvikbanen har vore vellukka. Driftskostnadane for persontrafikken på banen er redusert med 12 prosent, det går fleire tog og løns- og arbeidstilhøva for dei tilsette er ikkje svekka. Dette er hovudkonklusjonane i ein rapport frå TØI om Gjøvikbanen fem år etter konkurranseutsettinga.

Vi utreder fremtidens jernbane!

24.11.2010 Jernbaneverket utreder høyhastighetsbaner i Norge på seks hovedstrekninger. I tillegg er vi også bedt om å utrede ulike alternativer for å videreutvikle dagens jernbanenett. – Det er altså flere alternativer for framtidas jernbane i Norge som utredes, inkludert separate høyhastighetsbaner, sier leder for utredningen Tom R. Stillesby.

Strøm i kontaktledningen på Tinnosbanen

23.11.2010 Jernbaneverket starter nå jobben med å sette på strømmen igjen på Tinnosbanen. Banen er landets eldste normalsporede elektriske jernbanestrekning og den har vært midlertidig fredet i flere år. Store deler av kontaktledningsanlegget på banen har blitt stjålet av kobbertyver de siste årene, men nå skal altså strømmen på igjen.

Flåmsbana mot "gamle" høgder

23.11.2010 Trafikken på Flåmsbana er igjen aukande. Etter rekordåret i 2007, med over 582 000 reisande på Flåmsbana, avtok trafikken noko. Finanskrisa var nok hovudgrunnen, men no har trenden altså snudd att.

Trafikk på båe spor frå Drammen til Asker

19.11.2010 Kontaktleidningen ved Brakerøya på Drammenbanen er reparert og det er nå togtrafikk att i båe spor. Det er nokre mindre følgjeforseinkingar på grunn av ettspors-drifta tidlegare i dag, men normal togdrift frå Asker til Drammen er venta om kort tid.

Informasjon om hver strekning

17.11.2010

Høyhastighetsutredningen: Anbudskonkurransen er klar

17.11.2010 Vi er på jakt etter firmaer som skal utrede 6 konkrete strekninger, og vi har bestemt hvilke traseer som skal utredes. Det er de siste oppdragene til Høyhastighetsutredningen som nå legges ut på anbud.

Fokuserer på rassikring

15.11.2010 Jernbaneverket gjennomfører i år en rekke større og mindre rassikringstiltak. Tiltakene fordeler seg på både investerings- og vedlikeholdsbudsjettet. I 2009 kom ikke Jernbaneverket så langt med de store rassikringstiltakene som planlagt. Hovedårsaken er at det har tatt lengre tid enn forutsatt å detaljplanlegge og prosjektere disse tiltakene.

Avtale mellom NSB og Flytoget ved avvik

14.11.2010 Det er ikke opprettet noen ny avtale mellom NSB, Flytoget og Jernbaneverket slik www.aftenposten.no hevder i en artikkel søndag. Men avtalen er konkretisert og gjort enklere å kommunisere til publikum. Det er kun når det er gitt beskjed om det over høyttaler eller av Jernbaneverkets trafikkstyrere at kunder med billett til det ene selskapet kan benytte et annet togselskaps tog.

Vi arrangerer høyhastighetsseminar 16. desember

11.11.2010 I mandatet som Samferdselsdepartementet ga oss 19. februar 2010 står det at vi skal vurdere forskjellige alternativer for langdistanse persontogtransport i Sør-Norge. Det er altså ikke slik at vi bare skal utrede nye høyhastighetsbaner, selv om det er en veldig viktig del. Vi skal se det store bildet, og foreslå forskjellige strategier for utvikling av togtrafikken.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste

rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.