På denne nettsiden finner du informasjon om Jernbaneverkets RAMS-arbeid. Jernbane-RAMS er en av flere egenskaper for jernbanesystemer som påvirker kvaliteten av vårt produkt (jernbanetrafikk). RAMS-styring kan hjelpe med å få innsikt i disse parametrene, og hvis mulig, lage dem målbare.

RAMS er en internasjonalt brukt forkortelse som står for:

R = Reliability = Pålitelighet
A = Availability = Tilgjengelighet
M = Maintainability = Vedlikeholdbarhet
S = Safety = Sikkerhet

Reliability, Availability, Maintainability og Safety er parametere for å måle og å vise prestasjonen av infrastrukturen og dens systemer. Disse parametrene kan være kvantitative eller kvalitative indikatorer. Jernbane-RAMS er en av flere egenskaper for jernbanesystemer som påvirker kvaliteten av vårt produkt (jernbanetrafikk).

Opplæring i RAMS
Jernbaneverket utvikler et opplæringsprogram for RAMS. Første del er ferdig er tilgjengelig her.

  
RAMS-håndbok
Jernbaneverkets RAMS-håndbok ligger som vedlegg til nederst til høyre på siden. Kontaktperson for RAMS-håndboken er Halldor Michaelsen. ( michal@jbv.no ). 

Målsetninger RAMS-Forum
• Skape en forståelse av hensikt, målsetninger, krav, prosesser, og dokumentasjon knyttet til EN 50126
• Gi innspill til hvordan Jernbaneverket skal utforme kravene for RAMS for sine underleverandører
• Gi innspill til formkrav for RAMS-dokumentasjon (basert på f.eks. NS5814, ISO 31000, EN 50126)
• Gi innspill til avklaringer om ansvarsområder / avgrensninger for RAMS styring mellom Jernbaneverket og leverandører
• Gi innspill til felles prinsipper for tidsplanlegging av aktiviteter, inngangsdata og resultater
• Gi innspill til prinsipper for farevurdering, konsekvens- og sannsynlighetsmodellering av viktige hendelser
• Avklare i felleskap begrep som “Verificator”, “Validator” og “Assessor” (og flere andre)
• Avklare hvor selskapene kan ha av felles basis og hva selskapene må gjøre individuelt
• At deltakende selskaper kan stemple sine prosesser “RAMS complient”
• Identifisere behov for felles kurs / opplæring / seminarer

Kontaktperson: Hilde Storvik,  e-post: stohil@jbv.no