Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Jernbaneverket må leverandøren tilfredsstille Jernbaneverkets krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver samt informasjon om kompetansebevis.

Klikk på lenken til høyre for å lese artikkelen.

Spørsmål som gjelder førerkompetanse for kjøretøy rettes til Per Olav Hove (poh@jbv.no) i Bane Transport.

Spørsmål som gjelder kjøretøygodkjenning rettes til Bjørn Ukkestad (bju@jbv.no)  i Teknologi.

Norsk Jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk Jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.

Læreplaner og retningslinjer for jernbanekompetanse fins her. 

 

Kompetansekrav for signalfag

Personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten i Jernbaneverket - STY-601803

Håndbok for vedlikehold - STY-601058

Prosedyre for konfigurasjonskontroll for fast programvare og parametere i drivmaskin Alstom Met - STY601517

Instruks for tiltak ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg - STY-601563

Instruks ved reparasjon og vedlikehold av akseltellersystem - STY-601819

Mal for søknad om godkjenning til kontrollfunksjoner signal - STY-601836

 Mal for godkjenningsbevis for kontrollfunksjoner signal - STY-601837

Mal for søknad om endring av kontrollfunksjoner signal - STY-602470

 Vedlegg 3: Kompetanseplan for kontrollfunksjoner signal - STY-601838

Vedlegg 4: Kompetanseregnskap for kontrollfunksjoner signal - STY-601839