Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Jernbaneverket må leverandøren tilfredsstille Jernbaneverkets krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver samt informasjon om kompetansebevis.

Spørsmål, påmeldinger og bestillinger som gjelder førerkompetanse for kjøretøy sendes til kompetanseenheten i Transport på e-post: forekompetanse@jbv.no .
Kontaktperson: Marianne Ljosåk ( marianne.ljosak@jbv.no )

Spørsmål og påmeldinger som gjelder kompetanse for hovedsikkerhetsvakter og signalgivere, samt periodiske prøver (kontrollprøver) i trafikksikkerhet for førere, hovedsikkerhetsvakter og signalgivere sendes på e-post til: trafikksikkerhet.transport@jbv.no

Spørsmål som gjelder kjøretøygodkjenning rettes til Bjørn Ukkestad (bju@jbv.no)  i Teknologienheten.

Norsk Jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk Jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.

Læreplaner og retningslinjer for jernbanekompetanse finnes her. 

 

Kompetansekrav for signalfag

Personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten i Jernbaneverket - STY-601803

Håndbok for vedlikehold - STY-601058

Prosedyre for konfigurasjonskontroll for fast programvare og parametere i drivmaskin Alstom Met - STY601517

Instruks for tiltak ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg - STY-601563

Instruks ved reparasjon og vedlikehold av akseltellersystem - STY-601819

Mal for søknad om godkjenning til kontrollfunksjoner signal - STY-601836

 Mal for godkjenningsbevis for kontrollfunksjoner signal - STY-601837

Mal for søknad om endring av kontrollfunksjoner signal - STY-602470

 Vedlegg 3: Kompetanseplan for kontrollfunksjoner signal - STY-601838

Vedlegg 4: Kompetanseregnskap for kontrollfunksjoner signal - STY-601839