Godkjenning av kjøretøy

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk i henhold til Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) FOR 2010-06-16 nr 820, kapittel V.

Dokumentasjonskravene fremgår av FOR-2012-06-21-633: Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (Kjøretøyforskriften). Samtrafikkforskriften og kjøretøyforskriften finnes på http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/Lover-og-forskrifter-for-det-nasjonale-jernbanenettet/

 

Kjøretøy som Jernbaneverket benytter, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag som utføres for Jernbaneverket må i tillegg ha brukstillatelse som utstedes av Jernbaneverket.

Krever automatisk system mot velt
Fra 21. februar kreves det at alle arbeidsmaskiner med varierende balansepunkt skal automatisk system som forhindrer velting. Les mer om kravet her.