Signalsystem

Nye signalsystemer i Norge skal baseres på ERTMS, en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa. Dette anbefales i Jernbaneverkets forslag til ny signalstrategi.

Med ERTMS-systemet kan utvendige signaler kuttes ut. Alle signalbilder flyttes inn i til lokføreren og vises i hans førerbordutrustning. På bildet ses et utkjørhovedsignal av vanlig type. Foto: Njål SvingheimStrategien og en skisse til foreløpig implementeringsplan for ERTMS har vært på høring hos togselskapene, muséumsbaner og sentrale fagforbund.


Dagens sikringsanlegg og ATC har høy alder og er basert på gammel teknologi. Jernbaneverket har derfor et stort behov for utskifting av disse anleggene i de kommende årene. Dette var utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Jernbaneverkets fokusområder og hovedmål. Denne skal erstatte signalstrategien fra 1997. 

Inntil det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS kommer i drift, har Jernbaneverket bestemt seg for å satse på kjent teknologi. Det er inngått en egen rammeavtale for anskaffelse av slike signalanlegg.    

Strekningsvis fornyelse

Signalstrategien anbefaler ERTMS nivå 2-system som fremtidig teknologisk plattform. Dette innebærer at det foretas en strekningsvis fornyelse av sikringsanleggene samtidig med bygging av ERTMS. Valg av signalstrategi begrunnes med at dette:

 • Er den mest kostnadseffektive løsningen i et lengre tidsperspektiv
 • Gir bedre utnyttelse av GSMR-investeringen
 • Gir kontinuerlig hastighetsovervåkning og muligheter for nye funksjoner
 • Støtter samtrafikkforskriftens krav om teknisk og operasjonell samtrafikkevne fullt ut
 • Tilrettelegger for en fremtidig teknologisk utvikling (eksempelvis ERTMS nivå 3)

Implementering/innføring

En skisse til foreløpig implementeringsplan for ERTMS er oversendt Statens jernbanetilsyn. Den første strekningen med ERTMS vil gi oss viktige erfaringer med hensyn på drift og vedlikehold av slike strekninger.

Jernbaneverket har lagt til grunn følgende utvalgskriterier for innføring av ERTMS:

 • alder for signalanlegg og ATC
 • konkurranseutsetting av trafikk
 • grenseoverskridende trafikk
 • samfunnsnytte
 • større foreliggende utbyggingsplaner
 • strekningene bør fjernstyres eller innehar en rekke betjente stasjoner
 • strekningene har ikke FATC 

Rullende materiell må ha installert ERTMS-utrustning ombord før ERTMS kan settes i drift på en strekning. Tog som i en overgangsperiode skal trafikkere både eksisterende og ERTMS strekninger, må i tillegg være utrustet med STM (Specific Transmission Module). Signal- og hastighetsinformasjon overføres direkte til togene via GSM-R nettet, og optiske signaler kan derfor fjernes.

ERTMS i Sverige

Sverige har valgt ERTMS som nytt signalsystem, og utbyggingen på Botniabanen pågår for fullt. Banverket planlegger utbygging av ERTMS nivå 2 mot Norges grenser, Charlottenberg og Kornsjø, i perioden 2016-2020.

ERTMS klar for prøvedrift i Norge

Landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS, er nå klar for prøvedrift. –Nå er det viktig å komme i gang og høste erfaringer, sier prosjektdirektør Jarle Rasmussen. I november går de første togene.

Les mer