Trafikkstyrerutdanning

Da kan du bli den som har ansvaret for trafikkavviklingen på en stasjon. Dette ansvarsfulle arbeidet består av sikkerhetstjeneste ved ekspedering av tog og styring av signaler etter forskrifter og bestemmelser. I avvikssituasjoner vil du være den som utfører nødvendige tiltak etter bestemte retningslinjer og ordrer som foreligger. Du har også ansvar for å gi god informasjon til de reisende gjennom høyttaler.

Kompetansekrav:

For å kunne bli tilsatt som trafikkstyreraspirant må du ha plettfri vandel og god allmennutdanning. Som hovedregel betyr det 3 – årig videregående utdanning utover 9 – årig skole. Gode språkkunnskaper er en fordel. Du må være ansvarsbevisst og ha gode evner til å kommunisere og samarbeide.
Det stilles krav til syn, hørsel og fargesans, og du må bestå en arbeidspsykologisk prøve.

Trafikkstyreraspirant ute i praktisk opplæring. (Foto: Øystein Grue)Opplæringen:

Opplæringstiden for å bli en selvstendig trafikkstyrer er ca. 12 mnd.
Du gjennomfører et program som består av perioder med teori på Norsk jernbaneskole på Grorud i Oslo og praktisk opplæring på stasjoner. Du har full lønn i opplæringstiden.
Du må avlegge skriftlig og muntlig eksamen, og du må godkjennes på den stasjonen du skal tjenestegjøre. Da er du klar for et spennende og variert yrke som krever mye av deg.

Utviklingsmuligheter:

Jernbaneverket er en stor arbeidsplass med ca. 3000 ansatte spredt rundt i landet. Dette gir muligheter for å utvikle seg videre.
Når du har fått bred erfaring som trafikkstyrer har du også lagt grunnlaget for å kunne videreutdanne deg til trafikkleder. Etter ca. ett års opplæringstid med flere delprøver og bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.
Dette er en ansvarsfull og krevende jobb hvor det er du som stiller signaler for tog på fjernstyrte strekninger, og det er du som tar avgjørelser og gir ordrer i avvikssituasjoner.