Gjerdåker

1 / 2
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
2 / 2
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

.
Gjerdåker is a halt on the line between Myrdal and Voss. Local train services towards Bergen and Voss/Myrdal.