1 / 5
Bulken st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 5
Bulken st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 5
Bulken st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
4 / 5
Bulken st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
5 / 5
Bulken st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

 

Bulken is a halt on the line between Bergen and Voss. Local train services towards Bergen and Voss/Myrdal.