InterCity

Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

De 230 kilometerne av InterCity-nettet som ikke er bygget ut eller er under bygging, skal planlegges. IC-prosjektet bygges opp nå, og skal sørge for at den nye banen 

  • legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
  • gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
  • bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området.
  • utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.
  • har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog.


  

 Kontakt:

Prosjektdirektør
Anne Siri Haugen
Telefon: 480 58 414
E-post

Leder knutepunkter
Marianne Hermansen
Telefon: 95752113
E-post

Kommunikasjonssjef
Ingunn Monstad
Telefon: 976 12 100
E-post
InterCity-organisasjonen har ansvaret for planlegging av alle strekningene som er markert med farger på kartet. Følg disse lenkene for informasjon om de strekningene som er under bygging eller nærmer seg byggestart (sorte på kartet): 

Langset - Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) Oslo - Ski (Follobanen)
Holm - Holmestrand - Nykirke Farriseidet - Porsgrunn

Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Read more

Dokumenter og utredninger

Her finner du en samlet oversikt over dokumenter og utredninger som er sentrale for InterCity-prosjektet.

Read more