JBV sitt ansvar

Jernbaneverket har eit systemansvar for samfunnstryggleik og vernebuing knytt til jernbanen i Noreg og koordinerer arbeidet opp mot togselskapa.

Tryggleik og tryggingsteneste

  • Jernbaneverket kartlegg, fjernar og utbetrar risikopunkt som kan leie til uhell og ulykker.
  • Jernbaneverket er budd på moglege vondsinna handlingar og konsekvensane av dei i nært samarbeid med Politiet si tryggleiksteneste ("security").
    Planovergangene hører til jernbanens største sikkerhetsutfordringer. Foto: Njål Svingheim