Byggjegrense

Det er ikkje tillate å byggje, grave eller fylle opp masse innanfor ein fråstand på 30 meter frå jernbanen. Det skal alltid hentast inn løyve frå Jernbaneverket før en set i gang arbeid som skal skje på eller ved jernbanesporet, eller som kan påverke jernbaneinfrastrukten.

Det er ikkje tillate å byggje, grave eller fylle opp masse innanfor ein fråstand på 30 meter frå jernbanen.(Foto: Njål Svingheim)Innan 30 meter frå nærmaste midtline er det ikkje tillate:

 • å føre opp bygning eller annan installasjon
 • å foreta utgraving
 • å foreta oppfylling

Jernbaneverket kan etter søknad gjere unntak frå desse reglane. (Jernbanelova §10, første ledd). Reglane gjeld i områder der det ikkje finst reguleringsplan som spesielt set anna byggjegrense. Dette inneber:

 • 1. 1. I uregulerte område gjeld jernbanelova §10.
 • 2. 2. I regulert område gjeld jernbanelova §10.
 • 3. 3. I regulert område med sette byggjegrenser gjeld vedtaka i reguleringsplanen.

Dispensasjon

Ein kan søkje om dispensasjon frå byggjegrensa på 30 meter for tiltak som fell inn under punkta 1 og 2 nemnde ovanfor. Søknad sender ein til Jernbaneverket.

Kvifor byggjegrense?

Reglane skal medverke til:

 • Å sikre tilstrekkjeleg sikt for lokførar
 • Tilstrekkjeleg avstand i høve til støy og vibrasjonar
 • Kontroll med bygninger og anlegg inntil sporet
 • Å gi tilstrekkjeleg plass for snørydding og å redusere faren for sprut frå sporet
 • Å unngå attbygging med tanke på framtidige moderniseringar og omleggingar
 • Å unngå konfliktar med nedgravne anlegg, kablar og leidningsgater.
 • Å redusere ulemper for togframføringa ved brann- og eksplosjonsfare på granneeigedomar.