Fakta om prosjektet

InterCity-korridoren som er anbefalt i konseptvalgutredningen for Drammen– Kobbervikdalen, har en total lengde på ca. 9 kilometer. Den går i dagen ut fra Drammen stasjon, før den går inn i tunnel under Strømsåsen til Kobbervikdalen.

Planleggingen omfatter også ombygging og utvidelse av Drammen stasjon, dobbeltspor Drammen–Gulskogen og Gulskogen stasjon med fire spor til plattform. I anleggsperioden vil det kunne avvikles tilnærmet normal togtrafikk.

Planprogram
Fire aktuelle trasékorridorer ble lagt til grunn for det videre planarbeidet med konsekvensutredningen. Jernbaneverket ferdigstilte konsekvensutredningen og la fram sin anbefaling til kommunedelplan våren 2016. Les mer om Jernbaneverkets anbefaling her. Kommunedelplanen vil avklare avgreningskorridoren, og forventes vedtatt i løpet av høsten 2016. Drammen kommune er planmyndighet.

Den valgte trasékorridoren i kommunedelplanen vil danne grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for området. Reguleringsplanen blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med den vedtatte trasén i kommunedelplanen. Arbeidet med reguleringsplanen vil foregå i tidsrommet 2016-2018.

 

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte:

  • Planleggingsleder Sverre Lerbak, e-post
  • Assisterende planleggingsleder Torgeir Fossnes, e-post
  • Grunnerverver Magnus Billing, epost
  • Kommunikasjonsrådgiver Hilde Lillejord, epost