Restarbeid sporveksel vest for Lørenskog stasjon

Fra 4. til og med 14. oktober skal Jernbaneverket utføre restarbeid i sporveksler på Hovedbanen vest for Lørenskog stasjon. Arbeidene vil pågå fra ca. kl. 01.00 til kl. 06.00 alle dager og vil periodevis føre til noe støy.

Dette skal gjøres:
Hensikten med arbeidet er å bytte sviller i sporvekslene som en del av det løpende vedlikeholdsarbeidet på Hovedbanen. Arbeidet går ut på å fjerne gamle sviller og legge inn nye.

Støy

Støy fra arbeidene må påregnes. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i meget korte perioder komme opp i ca. 55dBA når kapping av skinner blir utført.

 

Jernbaneverket forholder seg til gjeldende støyforskrifter, blant dem retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Brannvesen, politi og kommunelegen er varslet om arbeidene.


Hvorfor nattarbeid?

Aktivitetene foregår i og ved jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

 

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.  Vi beklager ulempene dette vil medføre.

 

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd, og hotellrom bestilles av Jernbaneverket. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

 


Spørsmål kan rettes til nabokontakt i Jernbaneverket, mandag-fredag kl. 08.00-14.30 Tlf: 400 27 551

(Du kan ikke sende SMS til dette nummeret) eller e-post: tognabo@jbv.no