Boretoget kommer

Det skal bores for fundamenter til 8 master og to bardunfester i området Enebakkveien og Etterstad gata. Se kartutsnitt. Arbeidet starter 25. og avsluttes 29. oktober. I alt fem netter. Hvert fundament er beregnet til å ta 45 minutter.

For disse nettene tilbyr Jernbaneverket etter nærmere avtale alternativ overnatting.

Spørsmål om prosjektet rettes til:
Telefon: 400 27 551 man. – fre. Kl.09:00 – 15:00. (Det kan ikke sendes SMS til dette nummeret) eller send e-post til: tognabo@jbv.no

Støy

For all anleggsvirksomhet som kan overstige grenseverdiene for støy (T-1442 og Oslo-forskriften) er Jernbaneverket pålagt å søke om støydispensasjon fra Oslo kommune. Jernbaneverket forholder seg til de krav som Oslo kommune setter for dispensasjonen som er innvilget.

 Hvorfor natt- og helgearbeid?

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper, anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Jernbaneverket beklager ulempene dette kan medføre.

Bydelsoverlegen i Bydel Gamle Oslo har innvilget Jernbaneverket dispensasjon fra støyforskriften, slik at klargjøring og oppstart av arbeidene kan gjøres hele døgnet. Arbeidene vil i hovedsak bli utført på natt da det er eneste mulighet for å få tilgang til sporene.