Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Haug-Seut.

Våren 2016 utarbeidet Jernbaneverket et forslag til planprogram for strekningen Haug – Seut. Planprogrammet gir en beskrivelse av anbefalt alternativ for nytt dobbeltspor, og hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført.  Råde kommune behandlet forslaget i Utvalg for miljø- og teknikk 12. mai 2016, og stiller i vedtaket noen krav til videre prosess. Med bakgrunn i dette har Jernbaneverket valgt å utsette tidligere varslet høringsperiode.

InterCity-prosjektet er i dialog med Råde kommune om videre framdrift, og vil legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden fortløpende. Berørte grunneiere blir tilskrevet i eget brev.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.