Forslag til planprogram dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal

Dette forslaget til Planprogram beskriver ett jernbanetiltak som omfatter inngrep i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker med kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal. Dobbeltspor og elektrifisering Trondheim S – Stjørdal (Nordlandsbanen) er et såpass omfattende tiltak at det må konsekvensutredes.

 Utkjøring fra Hell stasjon retning Nordlandsbanen og Meråkerbanen.<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Planprogrammet presenterer de problemstillinger som skal utredes med hensyn til de ulike alternativenes virkninger på naturressurser, miljø og samfunn. Programmet legger premisser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres fram til vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner i alle tre kommuner. Her inngår beskrivelser om prosjektets bakgrunn, forutsetninger, mål og premisser. Videre organisering og gjennomføring av planarbeidet, samt opplegg for samarbeid, medvirkning og informasjon.

Jernbaneverket er tiltakshaver og koordinerer arbeidet på tvers av kommunene slik at helhetlige løsninger både for miljø, kostnader og gjennomføring oppnås. Planprogrammet bygger på de føringer som er gitt i statlige vedtak og retningslinjer, samt overordnete planer på regionalt og kommunalt nivå.

Jernbaneverket har som mål at vedtatte kommunedel-/reguleringsplaner foreligger medio 2015 og ønsker en åpen utrednings- og planprosess der alle interessenter kan delta. Mål om å ha vedtatte planer i løpet av to år er ambisiøst, men mulig med godt samarbeid.

Detaljerte planer for informasjon og medvirkning gjennomføres i samråd med kommunene og fylkene, og omfang og tidsplan vil kunne variere fra kommune til kommune. Informasjonsmøter vil annonseres. Jernbaneverket håper at dette arbeidet kan samordnes i størst mulig grad. Vi oppfordrer derfor interessenter til å organisere seg i ulike lag og foreninger for å effektivisere samarbeidet.

Jernbaneverket vil dessuten sikre allmennheten informasjon gjennom egen informasjonsvirksomhet i henhold til krav til informasjon og medvirkning i plan- og bygningsloven.

Merknader og innspill til Planprogram merkes «dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal» og sendes til Jernbaneverket Plan nord, postboks 4350, 2308 Hamar, eller som e-post til postmottak@jbv.no

Frist for innspill er 6. mai 2013.