Holmen kapasitet gods

Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

Godt i gang: Arbeidene på Holmen begynte sommeren 2014. Foto: Jan Ole Enlid

På Holmen kommer bilene som importeres til Norge, og detransporteres videre derfra ut til hele landet. Sammen med annet gods er det en betydelig trafikk. Bakgrunnen for prosjektet er at togtrafikken på strekningen Drammen – Asker har økt vesentlig de siste årene. Ny grunnrute fra desember 2014 økte persontrafikken over Drammen stasjon ytterligere, og dermed ble det redusert tilgjengelig kapasitet for godstrafikken til Holmen og Brakerøya. Prosjektet “Holmen kapasitet gods” er derfor et viktig prosjekt for at trafikken til Holmen ikke skal sperre hovedsporet og samtidig kan være et sted for effektiv godshåndtering.

For å opprettholde dagens kapasitet med den tilgjengeligheten godssporet har og vil få på Drammenbanen, skal det etableres to ankomstspor og en sporvifte med fem spor.  Kurvaturen på ankomstsporet gjør at det også blir nødvendig å rive deler av Havnelager B. Jernbaneverket skal bygge opp vegsystemet etter kommunal standard. Ei jernbanebru over lokalvegen er, med de grunnforholdene som råder på Holmen, en komplisert og krevende konstruksjon.

Gjennom sommeren 2014 ble det utført omfattende omfattende grunnarbeid, for at selve sporbyggingen kan utføres rasjonelt og effektivt. Det utførte arbeidet i bakken omfatter flytting av vann- og avløpsledninger og tele- og strømledninger. Dette er kabler og rør som ligger der den nye togtraseen kommer og derfor måtte flyttes. Det er også en gassledning til området som er forsvarlig håndtert.

Sommeren 2015 startet fase to i anleggsarbeidene med tilrettelegging av Havnelager B, klargjøring for sporvifta og etablering av byggegrop for brukonstruksjonen.

Bil- og godshåndteringen er midlertidig flyttet til Tangen sidespor. Der benyttes eksisterende spor med tilrettelegging for bilhåndtering. I prosessen rundt dette har Jernbaneverket hatt et nært samarbeid med kommunen og berørte naboer for at ulempen skal være minst mulig. 

Fakta

  • To nye atkomstspor med en sporforbindelse inn på Holmen
  • Dagens bilspor skal erstattes med fem nye spor lenger øst på Holmen
  • Tre planoverganger skal fjernes
  • Det skal bygges jernbanebru med bilveg under, og et vegsystem som gir langt bedre trafikksikkerhet i området
  • Vegsystem etter kommunal standard
  • Rive og ombygge deler av Havnelager skur B
  • Bygge og skifte ut ca. 2650 meter spor
  • Fem bilramper for lossing og lasting av biler
  • Ni sporveksler med drivmaskiner og varme