Vel blåst ved Tverlandet holdeplass

Ved Tverlandet holdeplass er grunnarbeidet utført i løpet av noen travle høstmåneder og prosjektet har nå tatt vinterpause frem til 7. april 2015.

De resterende arbeidene som består av å bygge plattformen og sette opp leskur, lys og benker skal utføres etter vinterpausen, og er planlagt ferdig ved utgangen av juni dette året.

Per 1. januar er det utført arbeid for 10,4 millioner. Dette er knapt halvparten av den totale prosjektkostnaden som beløper seg til 26,9 millioner.

Fylling: Fyllingen som skal ligge under plattformen på Tverlandet er lagt og skal «sette seg» i løpet av vinterpausen. Foto: Ronny Pedersen

Grunnarbeid og sprengning
I løpet av høsten er det lagt såle for veien, fortauet og den nye parkeringsplassen, som skal ha plass til både biler og sykler. Det er sprengt bort fjell langs den nye adkomstveien for å få god bredde til både vei og fortau. Det er bolighus i området rundt holdeplassen og for å skåne naboene mest mulig er sprengningen utført på dagtid og med små salver.

Vann og strøm

Når vi bygger nye jernbaneanlegg hører anlegg med vann, avløp og strøm med. Grøfter og overvannsanlegg skal drenere vekk vann som kommer i form av regn og smeltevann slik at det ikke gjør skade på grunn eller de jernbanetekniske anleggene. Det skal også trekkes kabler for strøm som skal brukes til lys langs fortauet/veien og ved selve holdeplassen. På selve plattformen kommer det også godt med belysning, til glede for de som tar toget.

Adkomstvei: I fremste bildekant starter det som skal bli vei og fortau fra parkeringsplassen ved holdeplassen og går i retning den kommunale veien Hagebyen. Foto: Ronny Pedersen.

Ferdig fylling
Dagens jernbanespor ligger på en fylling. For å kunne bygge plattform, rampe og trapp i tilknytning til det eksisterende sporet er fyllingen utvidet ved påfyll av masser i 220 meters lengde. Det er kjørt inn 2000 lastebillass med masse, som er lagt i fyllinga. – Fyllingen ble ferdig nå rett før vinterpausen og skal «sette seg» i løpet av vintermånedene, opplyser Jernbaneverkets prosjektleder, Ingunn Ramdal. 

Etterspør adkomst fra Kringla
Vi erfarer at flere er opptatt av at det ikke planlegges egen adkomst til holdeplassen fra veien Kringla. Budsjettmidlene til holdeplassen er bevilget og de rekker til å bygge en adkomst, som er fra Hagebyen. Det blir parkering for både bil og sykkel ved holdeplassen.

Jernbaneverket er klar over at det er et ønske med egen adkomst fra Kringla, men vi håper likevel at det nye togstoppet vil bidra til at de som bor på Tverlandet opplever et forbedret kollektivtilbud. Hvis vi finner en løsning innenfor de budsjetterte midlene til en ekstra adkomst fra Kringla, vil vi sende ut informasjon om det.