Varsel om oppstart av regulering på Skotbu

Jernbaneverket skal bygge ny plattform på Skotbu holdeplass, og varsler i den forbindelse oppstart av reguleringsarbeid.

Jernbaneverket skal bygge ny plattform på Skotbu holdeplass (Foto: Jernbaneverket).Dagens plattform på Skotbu holdeplass ligger i en kurve og er for kort for togene som trafikkerer strekningen. For å kunne rette ut kurvaturen, forlenge plattformen og dermed øke sikkerheten ved av- og påstigning, planlegger Jernbaneverket å flytte plattformen til en rettlinjet strekning noe vest for dagens plassering. Plattformen blir minimum 220 meter lang og 76 centimeter høy.

For å kunne gjennomføre denne flyttingen må deler av området vest for Skotbuveien reguleres. Planområdet er cirka 23 dekar og inkluderer arealer som er regulert til landbruksformål og jernbaneformål i reguleringsplanen SKOTBU (vedtatt 22.11.78, sist endret 26.01.05).

Merknader
Merknader angående planområdet sendes til:

Jernbaneverket
v/ Rune Julsen
Pb. 217 Sentrum
0103 Oslo

eller på e-post: Rune.Julsen@jbv.no

Frist for innsending av merknader er 28.03.11.

Merknadene som kommer inn er med på å danne grunnlaget for det videre planarbeidet. Etter fristen for merknader går ut 28. mars skal det utarbeides et planforslag. Forslaget vil behandles i kommunen før det legges ut til offentlig ettersyn.

Kart over planområdet for ny holdeplass.