Reguleringsprosessen i gang for Hanaborg holdeplass

Jernbaneverket har varslet oppstart av regulering på Hanaborg. Varsel med planavgrensing er sendt ut, og alle interesserte kan komme med merknader innen 5. oktober. I denne forbindelse holdt Jernbaneverket informasjonsmøte for naboer og berørte i kommunestyresalen i Lørenskog rådhus tirsdag 14. september.

Ny holdeplass og ny atkomst
For å tilfredsstille krav fra Statens Jernbanetilsyn ble den nordre plattformen på Hanaborg holdeplass i 2009 forlenget til 150 meter. - Dette tilfredsstiller imidlertid ikke behovet når NSBs nye togsett skal settes i drift. Derfor bygger vi en ny og lengre plattform, forteller prosjektleder Rune Julsen.

Dagens atkomst til nordre plattform på Hanaborg (Foto: Hedda Nossen).Grunnen til at Jernbaneverket ikke bygget 220 meter i 2009 er en fjellknaus som må fjernes. Dette arbeidet, som er beregnet til å ta 6 uker, krever at det er togfritt mellom Lørenskog og Strømmen. – I 2009 hadde vi ikke nok tilgang til sporet for å ta ut fjellet, forteller Julsen. - Derfor planlegger vi å gjennomføre hovedparten av anleggsarbeidene i løpet av sommeren 2011 i forbindelse med den planlagte togfrie perioden som er knyttet til fornyelsesprosjektene Etterstad - Lysaker og Etterstad – Lillestrøm.

I tillegg til ny plattform på Hanaborg skal Jernbaneverket utbedre atkomsten til plattformen. – Atkomsten til plattformen er i dag bratt med en stigning på 1:6 meter. Slik det ser ut nå vil vi bygge en rampe med stigning på 1:12 meter. Dette er tilpasset elektrisk rullestol og barnevogn, sier Julsen.

Stor interesse
Tirsdag 14. september holdt Jernbaneverket informasjonsmøte for naboer og berørte. Det var stor interesse for prosjektet blant de oppmøtte, spesielt i forhold til støyskjermingstiltak og rystelser i anleggsperioden.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var også til stede for å ivareta sine interesser knyttet til utformingen av atkomsten til plattformen. – Denne kontakten vil vi følge opp videre i prosessen, forteller Julsen.

Tilstandsregistrering av boliger
På vegne av Jernbaneverket var også Per Arne Søgård fra SBV Consult til stede for å fortelle om tilstandsregistrering av boliger og oppfølgingen av dette. Han forklarte at alle synlige skader på naboeiendommene vil bli registrert i forkant av sprengingsarbeidet. Det vil si sprekker, riss, fuktighet og skjevheter på bygninger. Det kan også være aktuelt å dokumentere andre forhold som for eksempel vegetasjon, murer og gjerder. - En slik tilstandsregistrering vil lette oppgaven med å vurdere eventuelle skader som kan følge av sprengningsarbeidene, sier Julsen.

Jernbaneverket skal bygge ny og lengre plattform på Hanaborg holdeplass. (Foto: Hedda Nossen)

Prosessen videre
Etter at fristen for å komme med merknader går ut 5. oktober vil Jernbaneverket utarbeide et planforslag som skal behandles i kommunen. Kommunen tar så stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Dersom planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, kan interesserte sende inn innspill til planen innen en frist på 6 uker. Kommunen vil så gå gjennom innkomne innspill sammen med Jernbaneverket før planen på ny behandles i kommunen og legges frem for kommunestyret for eventuelt vedtak.

Planforslag som legges ut til offentlig ettersyn vil bli gjort tilgjengelig på Lørenskog kommunes og Jernbaneverkets nettsider.