Ny holdeplass på Harestua

Harestua er i sterk utvikling og det passer derfor godt at Jernbaneverket bygger ny holdeplass på Furumo til erstatning for dagens Furumo holdeplass og Harestua stasjon. Den nye holdeplassen blir sentralt plassert med hensyn til befolkningstyngdepunktet på Harestua.

Bakgrunnen for prosjektet
Dagens Harestua stasjon ligger i en skarp kurve og ikke er universelt utformet og har lang gangvei mellom plattformene til spor 1 og 2. Dagens Furumo holdeplass er heller ikke universelt utformet og har ingen atkomstmulighet for buss og er i generelt dårlig forfatning. For begge stoppestedene er det liten parkeringskapasitet i dag.

Arbeidene på Harestua pågår for fullt. Bildet viser hele anleggsområdet med forberedelser til innsetting av gangkulvert i bakgrunnen. (Foto: Bjørn Stokk, Jernbaneverket)Den nye holdeplassen
Jernbaneverket skal etablere parkeringsplass, bussholdeplass, rundkjøring og ny atkomstvei i nord for gående og syklende. I samarbeid med Oppland Fylkeskommune, Lunner kommune og Lunner Almenning skal Jernbaneverket etablere ny atkomstvei fra Fylkesvei 16 ved sag- og høvleritomta og opp til holdeplassen. Denne vil bli en del av fylkesveien som eies og driftes av Oppland Fylkeskommune.

Jernbaneverket oppgraderer publikumsområde slik at holdeplassen får temperert venterom, nye benker, belysning og miljøstasjoner. Jernbaneverket skal også montere monitorer som viser togavgangene, nytt høyttaleranlegg og teleslynge. Sikkerhetssonen på plattformen blir oppmerket, og det blir montert ledelinjer for at blinde og svaksynte lettest mulig kan orientere seg.

Avvikling av Harestua stasjon og Furumo holdeplass
Den nye holdeplassen på Harestua skal overta som eneste stoppested for av- og påstigning på Harestua/Furumo. Av hensyn til sikkerheten vil dagens stasjon på Harestua legges ned. Færre stoppesteder på strekningen gir også muligheter for å korte ned reisetiden.

Konsekvenser for reisende
De reisende vil først og fremst merkes ved at dagens Furumo holdeplass stenges (fra april 2012) Reisende må da benytte dagens stasjon på Harestua frem til nye Harestua holdeplass tas i bruk. Det er i samarbeid med NSB Gjøvikbanen AS satt opp matebusser til Harestua stasjon. Denne ordningen vil vare fram til den nye holdeplassen står klar til bruk i desember 2012.