Miljøet i høysetet i Halden

Miljøhensyn er viktig i Jernbaneverkets byggeprosjekter. På Halden driftsbanegård har det blitt foretatt flere miljøtekniske undersøkelser. Alle undersøkelsene viser at det kun forekommer lettere forurensing i grunnmassene og i lensevannet. Dette er tatt hensyn til i gjennomføringen av prosjektet.

I desember 2009 ble det ved hjelp av denne boreriggen foretatt undersøkelser av de dypere massene på Halden driftsbanegård. (Foto: Ercan Erdemir)

Driftsbanegårdtomten i Halden er et gammelt deponi- og industriområde. Tomten ble fra 1500-tallet brukt til deponi fra sagbruket som lå langs elva Tista. Deler av området er blant annet også brukt til trespritproduksjon, lagerplass for tømmer og deponi for skofabrikker Tomta er i de senere år blitt brukt til oppstalling av tog og opplag for fritidsbåter.

Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser
For å kartlegge omfanget av forurensning i grunnen, ble det før anleggsarbeidene startet foretatt miljøtekniske grunnundersøkelser. Det ble tatt ut jordprøver, ved hjelp av gravemaskin og håndholdt skovlbor, til analyse i 8 punkter fordelt ut over hele eiendommen. Prøvene ble analysert mht 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parametrene olje (THC), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB).

Analyseresultatene viste at samtlige prøver inneholdt konsentrasjoner av metaller og/eller PAH-forbindelser som overskrider Statens Forurensningstilsyns (SFTs) norm for ”mest følsom arealbruk” Overskridelser av disse normverdiene tilsier at massene ikke kan disponeres fritt, men må leveres til godkjent deponi dersom de skal graves opp.

Omfattende miljøopprydding
Jernbaneverket valgte å fjerne de forurensede massene og erstatte de med ren fyllmasse. – Vi har foretatt en omfattende miljøopprydding på driftsbanegårdstomta i Halden, forteller prosjektleder Jarl Nordli. – 28 000 m³lettere forurenset masse har blitt fjernet fra tomten og kjørt til FREVARs deponi i Fredrikstad.

Måling av flyktige organiske forbindelser-konsentrasjoner i poreluft
I begynnelsen av 2009 ble det gjennomført målinger av flyktige organiske forbindelser (VOC) i poreluft ved driftsbanegården. Det ble påvist innhold av metangass i poreluften i massene som kan føre til brann- og eksplosjonsfare ved utgraving av området. Dette er tatt hensyn til under anleggsfasen.

I april 2009 utførte Multiconsult AS en tredjepartsvurdering de foregående miljøundersøkelser som var foretatt av Sweco. Multiconsults vurdering støtter opp under Swecos undersøkelser.

Tilleggsundersøkelser av grunnmassene
I desember 2009 ble det etter pålegg fra Halden kommune foretatt undersøkelser av de dypere massene på Halden driftsbanegård. Rådgivningsselskapet Sweco AS utførte på oppdrag fra Jernbaneverket boringer ned til mellom 8 og 15 meters dybde for å kartlegge mektigheten av flislaget og å dokumentere eventuell forurensning i de dypere massene.

Resultatene av analysene, som er vurdert med utgangspunkt i Klima og forurensningsdirektoratets (Klif) tilstandsklasser for jord, viser at grunnen i området ikke er forurenset ut over det som er akseptabelt for områder med arealbruk innenfor industri og trafikk. Rapporten ligger vedlagt.

Rensing av lensevann
Deler av anleggsområdet ligger under havnivå, og vann som siger inn i byggegropa pumpes via et sedimenteringsbasseng og et basseng med sandfilter tilbake til elva Tista.

– For å sikre at vannet som pumpes tilbake til Tista er rent, ble det i begynnelsen av prosjektperioden tatt vannprøver flere ganger i uka, forteller prosjektleder Jarl Nordli.
– Prøvene viste at grunnvannet som siger inn i byggegropa er rent selv før renselsesprosessen. Vi foretar allikevel jevnlige analyser av vannet og vi har valgt å opprettholde rensingen av vannet, forteller prosjektlederen.

Dette er i henhold til prosjektets tiltaksplan som er godkjent av Halden kommune.

Lensevannet pumpes via dette sedimenteringsbassenget og et basseng med sandfilter før det pumpes ut i elva Tista. (Foto: Ercan Erdemir)

Illeluktende men ufarlig gass
Lukta av Hydrogensulfid som er en illeluktende gass, merkes godt på anleggsområdet i Halden. Den fargeløse gassen, som har en karakteristisk lukt som av råtne egg, dannes ved forråtnelse av det organiske materialet som ligger i grunnen. Spredning av gassen øker når anleggsmaskinene rører i det organiske materialet og når grunnvann pumpes opp.

Hydrogensulfid er giftig i store konsentrasjoner. – For å sikre at gassen ikke forekommer i så høye konsentrasjoner at det er helsefarlig for omgivelsene og for anleggsarbeiderne, blir det jevnlig foretatt gassmålinger, forteller prosjektleder Nordli. Alle målinger hittil har vist svært lav konsentrasjon av gassen og den er ikke helsefarlig verken for anleggsarbeiderne eller de øvrige omgivelser.