Kryssingsspor øker kapasiteten

Jernbaneverket skal i løpet av de neste ti årene forlenge en rekke eksisterende kryssingsspor og bygge flere nye kryssingsspor rundt om i landet. Målet med dette er å øke kapasiteten på det eksisterende jernbanenettet både for gods- og persontransport.

Transport av gods med jernbane har økt kraftig i Norge de senere årene, og Jernbaneverkets mål er å doble kapasiteten for godstrafikk på jernbane fram til 2019, og å tredoble den innen 2040. Kryssingssportiltakene vil bidra til dette.

Økt kryssingskapasitet vil også komme persontrafikken til gode gjennom mer robust og pålitelig trafikkavvikling og økt strekningskapasitet.