Offentlig ettersyn av reguleringsplan i Larvik

16. april legger Jernbaneverket ut forslag til detaljert reguleringsplan for parsell 12 på Vestfoldbanen Farriseidet – Porsgrunn til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 3-7. I Larvik omfatter planen dobbeltsporet jernbane fra Farriseidet til Telemark grense.

Nå blir det ny mulighet til å studere planene og evt komme med innspill til reguleringsplan for ny jernbane fra Farriseidet til Porsgrunn. (Foto: Freddy Samson Fagerheim)Det kunngjøres samtidig iht. §12-14 at eksisterende reguleringsplan for moderniseringen av Vestfoldbanen parsell 12. 1 Farriseidet - Telemark grense (egengodkjent 11.03.09) oppheves når ny reguleringsplan vedtas.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en effektiv og konkurransedyktig dobbeltsporet jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. 

Planinnhold
Planen består av den nye jernbanetraseen fra Farriseidet til Telemark grense. I tillegg omfatter den også massedeponiområder, rigg- og anleggsområder, rømningstunneler, atkomstveier til rømningstunneler og anleggsveier.

Høringsperiode
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16. april til 28. mai 2009 på Servicesenteret i Larvik kommune, Feyersgate 7.

Planmaterialet er tilgjengelig i menyen til høyre i denne saken, fra mandag 19. april

Informasjonsmøte
Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte tirsdag 11. mai kl. 18:00 på Larvik museum, Nedre Fritzøesgt. 2. På møtet blir det orientert om status og fremdrift for planarbeidet, samt gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.   

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendes  til:
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Pb 217 Sentrum
0103  OSLO
Att: Morten Klokkersveen eller pr. e-post til klomor@jbv.no

Frist for å komme med merknader er 28. mai 2010.