Uavklart hvor TBM-massene havner

Det skal bores ut 700.000 m³ stein til nye Ulriken tunnel. Tunnelboremaskinen skal etter planen starte boringen mot slutten av året, men det er ennå ikke avgjort hvor alle massene havner.

Det er store mengder stein som må bort når man skal bore sju kilometer tunnel med et tverrsnitt på nesten 70 kvadratmeter. Så langt har Jernbaneverket inngått avtale for deler av massene med et massedeponi i Langedalen i Arna. Dette deponiet har per i dag ikke kapasitet til å motta alle massene fra tunnelen. Ut fra miljøhensyn er det også ønskelig med flere enn ett deponi, slik at transportbelastningen kan fordeles på flere områder.

Jernbaneverket har tilbudt Bergen kommune et tilskudd for å ta i mot masser, og kommunen arbeider nå med flere alternativer for hvor massene eventuelt kan brukes. Dette vil bli avklart innen 1.juni.

Tunnelprosjektet har også fått innspill fra andre aktører som er interessert i å ta i mot TBM-massene.

Jernbaneverket arbeider videre med saken for å få til en best mulig løsning både med hensyn til budsjett og miljø.