Grunnundersøkelser for Ulriken tunnel

I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan for utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Bergen og Arna er det behov for å utføre grunnundersøkelser ved Arna stasjon og ved Fløen i Bergen.

Grunnundersøkelsene utføres ved hjelp av en beltegående bormaskin. (Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket)

I tiden fram til og med uke 43 skal det utføres geotekniske undersøkelser ved innføringen av Ulriken tunnel i Arna og i Fløen. Dette gjøres for å skaffe til veie pålitelige og relevante data om grunnforholdene i de berørte områdene.

Undersøkelsene utføres ved hjelp av en beltegående borerigg som blant annet undersøker avstand til fast fjell, fjellkvalitet, løsmasser, sprekkesoner og grunnvannsnivå. Boringene vil bli utført så skånsomt som mulig for å begrense skader på berørte eiendommer.

Grunnundersøkelsene utføres av Norconsult Fältgeoteknik AB som er et heleid datterselskap av Norconsult AB.

Jernbaneverket har tatt kontakt med berørte grunneiere, og berørte naboer vil få nærmere informasjon om tidspunkt for undersøkelsene. Grunneiere som mener det er påført skader på eiendommen som følge av grunnundersøkelsene, bes ta kontakt med Jernbaneverket.