Arkitektur og knutepunkt

Enheten plan, arkitektur og knutepunkt har ansvar for planprosesser, samarbeidsavtaler og arkitektur.

Sentrale statlige myndigheter og de fleste politiske partier er enige om at byutvikling og boligbygging i all hovedsak bør skje gjennom utvikling av knutepunkt. Nasjonal transportplan er Stortingets bestilling til Jernbaneverket, og i planen for 2014-23 er utvikling av knutepunkt et viktig mål. Dette er også nedfelt som et mål i statlige planretningslinjer, klimaforliket og i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Ved å etablere arbeidsplasser og boliger i nærheten av stasjonene, styrkes jernbanen.

InterCity-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, dvs. et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. Foto: Hilde Lillejord

Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos en aktør, men hos alle statlige, regionale, kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging. Alle må samarbeide om hvordan byen, knutepunktet og jernbanen skal fungere sammen 

Kjennetegn på et knutepunkt, forbundet med InterCity-stasjon, er høy arealutnyttelse, flere virksomheter med stor aktivitet, god tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Det skal også være enkelt og effektivt for reisende å bytte mellom ulike transportmidler.