Hvorfor InterCity?

Utbyggingen av dobbeltspor i InterCity-nettet vil gi de reisende et nytt og fremtidsrettet togtilbud med kort reisetid og hyppige avganger.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i Østlandsområdet fram mot 2040. Det er ikke ledig areal til å bygge ut veinettet i byene. For å ta i mot den fremtidige trafikkveksten trengs en moderne jernbane som kan frakte mange reisende.

Jernbaneverket har fått i oppdrag å planlegge og bygge dobbeltsporet jernbane på InterCity-strekningene. De reisende skal få kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud. Satsingen skal bidra til smart utnyttelse av arealer, og knytte byene på Østlandet sammen til ett stort bo- og arbeidsmarked.

270 km nytt dobbeltspor
InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 22 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett.

Kollektiv satsing
Utbyggingen skal bidra til en bærekraftig utvikling der flere velger å reise kollektivt, sykle og gå (nullvekstmålet). For å nå dette målet må alle involverte aktører jobbe i samme retning og bygge opp under kollektivsatsingen. Et middel som benyttes er samarbeid og dialog med andre aktører om knutepunktutvikling og fortetting rundt de nye stasjonene. 

Effekter av InterCity
Et komplett utbygd InterCity-nett vil gi et godt og fremtidsrettet togtilbud med korte reisetider og flere avganger. Satsingen vil gjøre det enklere å bo og jobbe der man vil, og tar dermed noe av presset fra Oslo-området. Sammenhengende dobbeltspor, med gode knutepunkter og fortetting rundt stasjonene, gir en miljøvennlig transport- og arealutvikling. Utbygging av dobbeltspor vil også styrke togtilbudet på lengre distanser og bidra til at det kan fraktes mer gods på bane.