ERTMS

Jernbaneverket planlegger en landsdekkende fornyelse av jernbanens signalanlegg. Målet er å erstatte dagens utdaterte signalteknologi med ERTMS. For de reisende betyr det en stabil jernbane med færre signalfeil og togforsinkelser.


Short on the ERTMS Implementation Plan here.

Read the ERTMS Implementation Plan (summary)

ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen.

Med innføring av ERTMS vil Jernbaneverket fornye og standardisere dagens signalanlegg som er basert på sårbar reléteknologi. Fornyelsen vil skape en mer pålitelig jernbane fordi antall tekniske feil knyttet til signal- og sikringsanleggene vil bli redusert.

ERTMS vil modernisere trafikkstyringen på jernbanen og på sikt bidra til å forenkle oppgavene knyttet til vedlikehold og fornyelse av signalanlegg. Med den nye systemet vil jernbanens sikkerhet øke fordi automatikken som tar over reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

Dagens signalanlegg bruker utvendige lyssignaler for å styre togtrafikken. ERTMS derimot er databasert og sender informasjon og kjøretillatelser gjennom jernbanens eget mobilnett til en monitor plassert i lokførerens hus. Det gjør at utvendige lyssignaler og annen infrastruktur blir overflødige.

Færre signalfeil
ERTMS vil bidra til å fjerne en rekke kilder til feil på jernbanen. I tillegg innebærer ERTMS en fornyelse av andre tekniske anlegg som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger. Alt dette vil gi en mer robust og stabil jernbane.

Innføring av ERTMS er det mest kostnadseffektive alternativet for modernisering av jernbanens signalanlegg. Systemet er valgt som jernbanens fremtidige løsning blant annet på grunn av krav om felles standard for styring av togtrafikken i Europa.

ERTMS Nasjonal implementering er Jernbaneverkets planforslag for fornyelse og standardisering av jernbanens signalanlegg. Planen beskriver en strategi for innføring av ERTMS i Norge, i tråd med EUs arbeid for en mer homogen og konkurransedyktig jernbane.


Fakta om ERTMS

 • I over 20 år har EU fremmet utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer homogen og konkurransedyktig jernbane.
 • ERTMS forenkler transporten av personer og varer over landegrenser.
 • Systemet bidrar til økt sikkerhet og hastighet. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede strekninger.
 • Regjeringen besluttet innføring av ERTMS i Norge i november 2012.
 • Jernbaneverkets har laget en plan for innføring av ERTMS. Planen angir en bestemt rekkefølge og tidsrom for etablering av det nye signalanlegget.
 • Planen tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for moderne signalanlegg på nye jernbanestrekninger.
 • ERTMS må også bygges ombord dagens tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Et foreløpig anslag viser at det kan dreie seg om opp mot 500 kjøretøy.


Tester ERTMS
Jernbanen mellom Rakkestad og Sarpsborg, på Østfoldbanens østre linje, er den første strekningen i Norge utstyrt med ERTMS. Testkjøring med det nye signalsystemet startet på pilotstrekningen i november 2013. Bombardier Transportation vant kontrakten for leveranse av det nye signalsystemet.

I september 2015 åpnet den 80 kilometer lange strekningen Ski – Sarpsborg for kommersiell trafikk med ERTMS. Persontogene som kjører på østre linje er også utstyrt med det nye signalsystemet.

Erfaringer fra den såkalte Pilotstrekning vil bidra til en effektiv og raskere utrulling av ERTMS på det norske jernbanenettet.

Fakta om ERTMS på Østfoldbanens østre linje:

 • Siden september har ERTMS vært i ordinær drift på jernbanen mellom Ski og Sarpsborg. De kjente stolpene som viser rødt og grønt lys vil er nå borte på denne strekningen.
 • Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen oppgradert og klargjort for ERTMS.
 • Bombardier vant anbudet om å installere og teste ERTMS for første gang i Norge.
 • Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.