Utredninger

På denne nettsiden samler vi et utvalg utredninger om jernbanen i Norge. Jernbaneverket har gjennom arbeidet med forslag til Nasjonal transportplan, NTP, og en egen utredning utført for Samferdeslsdepartementet, "Utfordringer og valg for jernbanesektoren" juni 2003, redegjort for prioriteringer av investeringer ved ulike rammeforutsetninger/ bevilgningsnivåer.

Slike jernbanutbygginger som her i norde Vestfold er lønnsomme for samfunnet. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

I forslaget til NTP er planrammen for jernbaneinvesteringer 13 mrd. kroner. I utredningen "Utfordringer og valg for jernbanesektoren" har Jernbaneverket analysert ulike scenarier med økte rammer, hvv 28 og 46 mrd kroner.


Nasjonal transportplan skal etter planen behandles i Stortinget våren 2004.

Jernbaneverket legger til grunn i sine prioriteringer at de foreslåtte investeringene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Jernbaneverket foreslår en begrenset modernisering av jernbanenettet slik at kapasitet og kvalitet tilfredsstiller dagens og framtiden krav. Ca 10% av nettet på 4000km bør moderniseres enten med ny trase eller utbedring av eksisterende. Investeringsomfanget for en slik modernisering er på ca 30 mrd. Dette vil gi en moderne og effektiv jernbanetransport der jernbanen er et viktig alternativ eller supplement til vegtrafikk.

Innenfor en totalramme på 28 mrd. kroner vil Jernbaneverket anbefale at følgende prosjekter realiseres: (ikke i prioritert rekkefølge)

  • Full utbygging i Oslo-området med nye dobbeltspor
  • Dobbeltspor på Østfoldbanen til Onsøy ved Fredrikstad
  • Dobbeltspor på Vestfoldbanen til Tønsberg
  • Ny Eidangerforbindelse Larvik – Porsgrunn
  • Dobbeltspor Sandnes – Stavanger
  • Ganddal godsterminal
  • Dobbeltspor Bergen Arna
  • Dobbeltspor Eidsvoll – mot Hamar (halve strekningen modernisert)
  • Ringeriksbanen Sandvika - Hønefoss