Utredninger

 • Grenlandsbanen tar deg raskere mellom Oslo og Kristiansand

  Jernbaneverket anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen.

  Ingressbildet viser kart over mulige korridorer for Grenlandsbanen.
 • Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

  – Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør Sjur Helseth. 23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.

 • Dobbeltspor Sandnes - Nærbø

  Jernbaneverkets perspektivanalyse mot 2050 viser at jernbanen vil måtte få en større rolle i persontransporten i de største byområdene. En silingsrapport med to anbefalte korridorer å gå videre med for dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø er nå klar.

 • Grenlandsbanen: Tre konsepter til finalen

  Etter at prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket i dag møter ressursgruppen og referansegruppen for KVU Grenlandsbanen, lukkes dørene for den siste interne finalerunden. Tre konsepter er i finalen. Bare ett skal anbefales for Samferdselsdepartementet.

  Ingressbildet viser de tre ulike alternativene.
 • Logistikknutepunkt for Bergensregionen på høring

  Konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen legges med dette ut på offentlig høring. Dokumentene finner du på denne nettsiden.

 • Anbefaler elektrifisering av Røros- og Solørbanen

  Elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør umiddelbart vurderes i det aktuelle arbeidet med godsstrategi for Jernbaneverket. Elektrifisering av Nordlandsbanen og Raumabanen anbefales vurdert i samband med neste rullering av NTP.

  Ingressbilde viser jernbanedirektør Elisabeth Enger som overrekker rapporten til Ketil Solvik-Olsen.
 • Anbefaler å gå videre med Rådal og Unneland

  KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen: Jernbaneverket anbefaler Rådal og Unneland som aktuelle steder for ny godsterminal i Bergensregionen. Det er blant konklusjonene i en KVU, som har vurdert ulike alternativer for havn og godsterminal i Bergensregionen. Dokken i Bergen indre havn bør utvikles som planlagt. På lengre sikt kan havnen flyttes til Sletten ved Flesland.

  Ingressbilde viser utsnitt av kartillustrasjon
 • Ålgårdbanen

  I 2012 utførte en Jernbaneverket en vurdering av tilstand og kostnader for en eventuell gjenåpning av den 11 kilometer lange Ålgårdbanen Ganddal - Ålgård i Rogaland.

 • Reguleringsplan Nittedal stasjon

  Jernbaneverket starter arbeidet med detaljregulering for Nittedal stasjon.

  Ingressbilde viser stasjonsbygget på Nittedal stasjon
 • Oslo-Navet: Et attraktivt kollektivnettverk i takt med befolkningsveksten

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

  Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) ble overlevert mandag 23. november 2015.