Utredninger

 • KVU Østre linjes forbindelse til Oslo

  Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

  Mulig konsept - planfri kobling sør for Ski (rødt)
 • En nødvendig satsing for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er snart i mål med KVU Oslo-Navet – utredningen av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles mot 2030 og 2060.

  Illustrasjonsbilde
 • Parkeringsstrategi

  Jernbaneverket har laget oversikter der vi framstiller vår strategi for parkering ved stasjonene på de ulike strekningene.

 • Ringeriksbanen: Kvalitetssikring støtter utredningene

  - Utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen er gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  Ringeriksbanen: Kvalitetssikring støtter utredningene
 • Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

  Jernbaneverket har nå fullført en utredning om framtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Ny stasjon på Lierstranda, mer kapasitet på Drammen stasjon, avgrening for Vestfoldbanen og dobbeltspor til Hokksund står sentralt.

  Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud
 • Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

  Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

  Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles
 • Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

  ingressbilde
 • KVU Grenlandsbanen

  Her publiseres informasjon om konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

  KVU Grenlandsbanen
 • Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

  Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

  Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen
 • Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

  Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

  Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023