Utredninger

 • Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

  – Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør Sjur Helseth. 23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.

 • Dobbeltspor Sandnes - Nærbø

  Jernbaneverkets perspektivanalyse mot 2050 viser at jernbanen vil måtte få en større rolle i persontransporten i de største byområdene. En silingsrapport med to anbefalte korridorer å gå videre med for dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø er nå klar.

 • Grenlandsbanen: Tre konsepter til finalen

  Etter at prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket i dag møter ressursgruppen og referansegruppen for KVU Grenlandsbanen, lukkes dørene for den siste interne finalerunden. Tre konsepter er i finalen. Bare ett skal anbefales for Samferdselsdepartementet.

  Ingressbildet viser de tre ulike alternativene.
 • Anbefaler elektrifisering av Røros- og Solørbanen

  Elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør umiddelbart vurderes i det aktuelle arbeidet med godsstrategi for Jernbaneverket. Elektrifisering av Nordlandsbanen og Raumabanen anbefales vurdert i samband med neste rullering av NTP.

  Ingressbilde viser jernbanedirektør Elisabeth Enger som overrekker rapporten til Ketil Solvik-Olsen.
 • Ålgårdbanen

  I 2012 utførte en Jernbaneverket en vurdering av tilstand og kostnader for en eventuell gjenåpning av den 11 kilometer lange Ålgårdbanen Ganddal - Ålgård i Rogaland.

 • Reguleringsplan Nittedal stasjon

  Jernbaneverket starter arbeidet med detaljregulering for Nittedal stasjon.

  Ingressbilde viser stasjonsbygget på Nittedal stasjon
 • Oslo-Navet: Et attraktivt kollektivnettverk i takt med befolkningsveksten

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

  Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) ble overlevert mandag 23. november 2015.
 • Tilleggsutgreiing Arna - Voss

  Samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen lovar ei rask avklaring om val av konsept for betre veg og bane mellom Arna og Voss. Jernbaneverket har nå levert ei tilleggsutgreiing som held fast ved tilrådinga om dobbeltspor på strekninga.

 • Ny kunnskap om godstransport overrakt Samferdselsministeren

  Fredag 4. september ble en omfattende analyse av godstransporten i Norge overrakt samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen. – Arbeidet med rapporten har gitt oss ny kunnskap, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • KVU Østre linjes forbindelse til Oslo

  Konseptvalgsutredningen for Østfoldbanens østre linjes forbindelse til Oslo er overlevert til Samferdselsdepartementet. Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

  Mulig konsept - planfri kobling sør for Ski (rødt)