Utredninger

 • Anbefaler elektrifisering av Røros- og Solørbanen

  Elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør umiddelbart vurderes i det aktuelle arbeidet med godsstrategi for Jernbaneverket. Elektrifisering av Nordlandsbanen og Raumabanen anbefales vurdert i samband med neste rullering av NTP.

  Ingressbilde viser jernbanedirektør Elisabeth Enger som overrekker rapporten til Ketil Solvik-Olsen.
 • Ålgårdbanen

  I 2012 utførte en Jernbaneverket en vurdering av tilstand og kostnader for en eventuell gjenåpning av den 11 kilometer lange Ålgårdbanen Ganddal - Ålgård i Rogaland.

 • Reguleringsplan Nittedal stasjon

  Jernbaneverket starter arbeidet med detaljregulering for Nittedal stasjon.

  Ingressbilde viser stasjonsbygget på Nittedal stasjon
 • Tilleggsutgreiing Arna - Voss

  Samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen lovar ei rask avklaring om val av konsept for betre veg og bane mellom Arna og Voss. Jernbaneverket har nå levert ei tilleggsutgreiing som held fast ved tilrådinga om dobbeltspor på strekninga.

 • Ny kunnskap om godstransport overrakt Samferdselsministeren

  Fredag 4. september ble en omfattende analyse av godstransporten i Norge overrakt samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen. – Arbeidet med rapporten har gitt oss ny kunnskap, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • KVU Østre linjes forbindelse til Oslo

  Konseptvalgsutredningen for Østfoldbanens østre linjes forbindelse til Oslo er overlevert til Samferdselsdepartementet. Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

  Mulig konsept - planfri kobling sør for Ski (rødt)
 • En nødvendig satsing for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er snart i mål med KVU Oslo-Navet – utredningen av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles mot 2030 og 2060.

  Illustrasjonsbilde
 • En nødvendig satsing for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er snart i mål med KVU Oslo-Navet – utredningen av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles mot 2030 og 2060.

  Illustrasjonsbilde
 • Parkeringsstrategi

  Jernbaneverket har laget oversikter der vi framstiller vår strategi for parkering ved stasjonene på de ulike strekningene.

 • Østlandsbyer mangler spor til parkering av flere tog

  Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og flere spor.