Utredninger

 • Ringeriksbanen: Kvalitetssikring støtter utredningene

  - Utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen er gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

  Jernbaneverket har nå fullført en utredning om framtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Ny stasjon på Lierstranda, mer kapasitet på Drammen stasjon, avgrening for Vestfoldbanen og dobbeltspor til Hokksund står sentralt.

 • Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

  Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

 • Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

  ingressbilde
 • KVU Grenlandsbanen

  Her publiseres informasjon om konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

 • Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

  Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

 • Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

  Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

 • Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

 • KVU Oslo-Navet starter å sile

  Forslag til løsninger og konsepter er utarbeidet av prosjektets egen arbeidsgruppe og på verkstedene. I tillegg har flere forslag blitt sendt inn av eksterne aktører. Til sammen sitter KVU Oslo-Navet på cirka 900 innspill – en bunke som skal slankes betraktelig i ukene som kommer.

  ingressbilde
 • Tett samarbeid må til for økt kapasitet på Ofotbanen/Malmbanan

  Jernbaneverket og Trafikverket går inn for felles planlegging, differensiert brukerbetaling og trinnvis utbygging for å øke kapasiteten på Ofotbanen og Malmbanan mellom Kiruna og Narvik.