Skøyen - Lysaker

Siste byggetrinn på prosjektet Skøyen-Asker er en utvidelse fra to til fire spor på den 2,1 km lange strekningen mellom Skøyen og Lysaker.

Kommunedelplan for denne strekningen ble godkjent av Miljøverndepartementet 1. april 2004. Departementet godkjente at alternativet med to nye spor (i dagen) parallelt med det eksisterende dobbeltsporet blir lagt til grunn for videre planlegging.

Før Jernbaneverket kan starte opp en videre planlegging på strekningen Skøyen - Lysaker, må det foreligge en avklaring på overordnet nivå om nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Skøyen. Dette skyldes at løsningen som eventuelt velges mellom Oslo S og Skøyen vil kunne påvirke løsningen på strekningen Skøyen – Lysaker.

Jernbaneverket arbeider med en rekke overordnede utredninger i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-23. Vi vil vite mer om nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S - Lysaker når Stortinget har behandlet NTP i juni 2013. Om og eventuelt når det kan startes opp videre planlegging på strekningen, er avhengig av politiske prioriteringer og bevilgninger over statsbudsjettet.

Foreløpig har ikke Jernbaneverket prioritert videre planlegging av parsellen Skøyen – Lysaker. Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplan for at Jernbaneverket skal få lov til å ekspropriere arealer og rettigheter fra berørte grunneiere. Å utarbeide en reguleringsplan for strekningen vil ta flere år. Dette skyldes at det ligger mange boliger nær jernbanen på strekningen. Mange boliger innebærer at det må innarbeides mange avbøtende tiltak i reguleringsplanen,  f.eks. tiltak for å støyskjerme boliger som ikke blir innløst eller ekspropriert.

Det er for tidlig å si noe om hvilke løsninger som kan bli aktuelle på strekningen Oslo S – Lysaker, eller når reguleringsplan kan bli utarbeidet eller bli realisert.