Mandat for videre utredning av høyhastighetsbaner

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag og utrede spørsmålet om høyhastighetsbaner i Norge. Utredningsarbeidet blir organisert i en prosjektorganisasjon, og arbeidet skal gi anbefalinger til ulike strategier for utviklingen av persontogtransport på lange strekninger i Sør-Norge.

Tysk høyhastighetstog. <strong>Foto: DB</strong>
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag og utrede spørsmålet om høyhastighetsbaner i Norge. Utredningsarbeidet blir organisert i en prosjektorganisasjon, og arbeidet skal gi anbefalinger til ulike strategier for utviklingen av persontogtransport på lange strekninger i Sør-Norge.  
 
Utredningsarbeidet skal samordnes med Jernbaneverkets arbeid med å videreutvikle interctynettet på Østlandet og arbeidet med å utrede kapasiteten for togtrafikken i Osloområdet.

Jernbaneverket utrede hvilke alternativer som er best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike transportkorridorene. Dette skal blant annet omfatte:

- et referansealternaiv som skal vise konsekvensene av en videreføring av dagens jernbanepolitikk
- et alternativ for en mer offensiv videreutvikling av det eksisterende jernbanenettet, også utenfor Intercityområdet
- et alternativ med høyhastighetsbaner som delvis bygger det eksisterende nettet og planene i intercityområdet
- et alternativ med hovedsakelig separate høyhastighetsbaner.

De transportkorridorene som skal utredes er:

Oslo- Kristiansand – Stavanger
Oslo – Bergen
Oslo – Trondheim
Oslo – Gøteborg
Oslo – Stockholm
I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.

Stillingen som prosjektleder for høyhastighet er lyst ut, se stillingsannonsen her.

Hele mandatet for høyhastighetsutredningen er vedlagt denne saken.