Om Jernbaneverket

Hva gjør Jernbaneverket? Mål og innsatsområder, verdier, kultur og etiske regler 2014 - 2017.

Jernbaneverket ble opprettet i 1996 da det daværende NSB ble delt i et trafikkselskap (NSB BA) og en infrastrukturetat (Jernbaneverket).

Jernbaneverket eier
• Jernbanespor
• Plattformer og venterom
• Stasjoner bygget etter 1996
• Elektriske baneanlegg
• Signal- og sikringsanlegg
• Anlegg for trafikkstyring
• Telekommunikasjon

Våre oppgaver
• Tilby togselskapene i Norge et sikkert
   og effektivt transportsystem
• Planlegge, bygge ut og vedlikeholde jernbanenettet inkludert stasjoner
   og terminaler
• Planlegge og utarbeide rutetabeller
• Fordele sporkapasitet mellom de ulike togselskapene
• Styre og gi informasjon om togtrafikken

Jernbaneverkets samfunnsoppdrag

"Det transportpolitiske målet for jernbanen er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling"

(Fra Nasjonal transportplan 2014 - 2023)

 

Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.
(Fra regjeringens "Instruks for Jernbaneverket 12.juni 2009")

 Les mer