Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Liste over tiltak i 2015.

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 20

  • Feil i lokomotiv førte til at et tog ble stående på strekningen Harran-Lassemoen på Nordlandsbanen
  • Strømledningen for togene falt ned mellom Finse og Fagernut på Bergensbanen
  • Feil i systemet FIDO på OSlo S
  • Feilaktig indikasjon om tog i sporet på strekningen Ljan-Holmlia på Østfoldbanen
  • Signalfeil på strekningen Høvik-Sandvika på Drammenbanen
  • Ferdsel i spor ved Oslo S
  • Feil i sporveksel ved Hauerseter på Hovedbanen