Prosesskoder i Jernbaneverket

Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Jernbaneverket i entrepriser.

Prosesskoden skal gi ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. Den skal lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.

Ny utgave august 2014
Jernbaneverkets prosesskoder er nå tilgjengelig i ny versjon. Denne utgivelsen erstatter siste versjon fra 2011. Oversikt over de største endringene:

-  Innføring av kap. 0 Forberedende tiltak og generelle kostnader. Baserer seg på samme oppbygging som hovedprosess 1 i Statens vegvesens Prosesskode.

-  Kap. 1 Underbygning supplerer Statens vegvesens Prosesskoder der disse ikke er dekkende. Dvs. vi gjentar ikke Statens vegvesens koder, men har valgt å rendyrke de jernbanespesifikke kodene.

Det er ikke gjort endringer i kapittel 4, 5 og 6 som gjelder Drift og vedlikehold.

Jernbaneverket teknologi har koordineringsansvar for Jernbaneverkets prosesskoder. De ulike kapitlene har kapittelansvarlige fra ulike deler av organisasjonen.

Kontaktperson i Jernbaneverket: Trine Bye Sagen (trine.bye.sagen alfakrøll jbv.no )