Jernbaneverkets Metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser

Metodehåndboken er Jernbaneverkets veileder for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i jernbanesektoren. Her finner du gjeldende versjon av Jernbaneverkets Metodehåndbok – Samfunnsøkonomiske analyser av jernbanen 2015.

Hagen-utvalget har i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser kommet med en rekke tilrådinger om metodegrunnlaget.
NOUen ga opphav til en omfattende redigering av sentrale veiledere på fagfeltet.
Prosessen munnet ut i en ny veileder i samfunnsøkonomisk analyse av Direktoratet for økonomistyring, en redigert versjon av Statens vegvesens “gamle” Håndbok 140 (nå v712) og i ny Metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen.

Kontaktpersoner på fagområdet er Christoph Endresen Siedler og Kaja Voss (begge Seksjon for samfunnsøkonomi og statistikk).

Metodehåndboken finner du som PDF-dokumenter til høyre.