Krav til våre leverandører

Jernbaneverkets leverandører blir en del av Jernbaneverkets verdiskapningskjede og det kreves av leverandørene at de følger opp målene innenfor sikkerhet, etikk, miljø og kompetansekrav.

Sikkerhet

Jernbaneverket skal ha leverandører som kan etterleve Jernbaneverkets sikkerhetspolitikk og vil foretrekke leverandører som benytter risikostyring i sin forretningsmodell.

Vi henviser til veilederen for sikkerhetsstyringsforskriftens § 3-1 krav til sikkerhetsstyringssystem hvor vi krever at leverandøren:

  • Følger de samme styrings- og sikkerhetskrav som jernbanelovgivningen stiller til jernbaneverket.
  • Jobbe i henhold til et sikkerhetsstyringssystem.
  • Jernbaneverket har rett til å følge opp at styrings- og sikkerhetskravene blir fulgt i leverandørens arbeid.
  • Utførelse av arbeidsoppgaver må bygge opp under Jernbaneverkets mål.
  • Innrette seg etter de akseptkriterier som Jernbaneverket har fastsatt.

Dette gjelder generelt og alltid spesifikt når det jobbes i eller i nærheten av Jernbaneverkets infrastruktur.

Her finner du Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok

Veileder for sikkerhetsstyringssystem
Det er et behov for  økt kunnskap om de krav som stilles til sikkerhetsstyring hos Jernbaneverkets leverandører. Jernbaneverket har utarbeidet en veileder (se vedlegg på høyre side) som kan gi Jernbaneverkets leverandører hjelp til å forstå hvilke mål, krav og forventninger Jernbaneverket har til ivaretagelse av sikkerhet. – Vårt ønske er at veilederen kan bli et nyttig verktøy for våre leverandører for å etablere sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller Jernbaneverket krav til sikkerhetsstyring som settes i våre kontrakter.


 

Etikk

Jernbaneverket arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon og andre misligheter, og stiller tilsvarende krav til våre leverandører.
 

Leverandørene skal ta samfunnsansvar
Vi krever at våre leverandører ivaretar sitt samfunnsansvar blant annet etiske forhold, yrkesmessig vandel, økonomisk kriminalitet og svart arbeid ved leveranser til Jernbaneverket.

Leverandører skal ta sosialt ansvar
Jernbaneverket arbeider også aktivt for å ivareta sosialt ansvar ved anskaffelser.
Vi krever at lønns- og arbeidsvilkår, grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidsmiljø ivaretas av våre levererandører og deres underleverandører.

 

Miljø


Jernbaneverket vil ha miljøbevisste leverandører. Offentlige oppdragsgivere skal i henhold til lov om offentlige anskaffelser ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen og under planlegging av den enkelte anskaffelse.

Formål med loven

  • Minimere den totale miljøbelastningen fra statens innkjøp av varer og tjeneste og effektiv utnyttelse av statens ressurser.
  • Bidra til et konkurransedyktig næringsliv ved å medvirke til et marked som fremmer innovasjon og utvikling av miljøteknologi og miljøvennlige produkter.

Våre krav og prinsipper
Varer og tjenester velges på bakgrunn av livsløpskostnader, kvalitet og miljøegenskaper.

  • Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, gir lave forurensende utslipp og lavt ressursforbruk skal prioriteres.
  • For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier skal disse kriteriene så langt som mulig legges til grunn.
  • For tjenester skal leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning prioriteres, f.eks. leverandører som kan dokumentere dette ved å ha innført ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Jernbaneverket må leverandøren tilfredsstille Jernbaneverkets krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver samt informasjon om kompetansebevis.

Spørsmål som gjelder førerkompetanse for kjøretøy rettes til Per Olav Hove (poh@jbv.no) i Bane Transport.

Spørsmål som gjelder kjøretøygodkjenning rettes til Bjørn Ukkestad (bju@jbv.no)  i Teknologi.

Det ligger også kompetansekrav i Teknisk regelverk som ligger her: http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/

Norsk Jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk Jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.

Komperansekrav for signalfag
Håndbok for vedlikehold - STY-601058

Prosedyre for konfigurasjonskontroll for fast programvare og parametere i drivmaskin Alstom Met - STY601517

Instruks for tiltak ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg - STY-601563

Personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten i Jernbaneverket STY-601803

Instruks ved reparasjon og vedlikehold av akseltellersystem - STY-601819

Kompetansekrav for arbeid i og ved jernbaneverkets infrastruktur. Stillinger/funksjoner som kan finnes både hos jernbaneverket og hos eksterne leverandører. Signal - STY-601824

Mal for søknad om godkjenning til kontrollfunksjoner signal - STY-601836

 Mal for godkjenningsbevis for kontrollfunksjoner signal - STY-601837

Mal for søknad om endring av kontrollfunksjoner signal - tidl. STY-602470

 Vedlegg 3: Kompetanseplan for kontrollfunksjoner signal - STY-601838

Vedlegg 4: Kompetanseregnskap for kontrollfunksjoner signal - STY-601839