Godkjenning av kjøretøy

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk i henhold til Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) FOR 2010-06-16 nr 820, kapittel V.

Dokumentasjonskravene fremgår av FOR-2012-06-21-633: Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (Kjøretøyforskriften). Samtrafikkforskriften og kjøretøyforskriften finnes på http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/Lover-og-forskrifter-for-det-nasjonale-jernbanenettet/

Kjøretøy som Jernbaneverket benytter, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag som utføres for Jernbaneverket må i tillegg ha JBV-vognkort med gyldig JBV Teknisk kontrollfrist (JBV TKF) som utstedes av Jernbaneverket.

Utsteding eller fornyelse av vognkort

JBV-vognkort utstedes ofte uten utløpsdato, men må fornyes dersom:

Dette gjelder:
1. Nye kjøretøy som ikke har vognkort fra før
2. Ombygde eller oppgarderte kjøretøy
3. Vognkorts gyldighetsdato er utløpt
4. Melding av eierskifte
Dersom skinnegående arbeidsmaskiner bytter eier mens de innehar gyldig brukstillatelse fra Jernbaneverket skal dette meldes øyeblikkelig.

Skjemaer:
1-Skjema for søknad om brukstillatelse for kjøretøy
1- Application for permission to use rolling stock. (English)
3- Skjema for erklæring om oppfylt konformitet med typebevis
4- Skjema for samsvarserklæring for kjøretøy identisk med tidligere godkjent type
5- Søknad om fornyelse av vognkort for kjøretøy (egenerklæring)
6- Skjema for søknad om eierskifte av brukstillatelse/vognkort for kjøretøy

Jernbaneverket Kjøreteøteknologi er ansvarlig for at vognkort utstedes. Ferdig utfylt og godkjent søknad sendes postmottak@jbv.no for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være som tidligere, ca. 1 måned.
Det anbefales å ta kontakt med Jernbaneverket Kjøretøyteknologi  kjoretoyteknologi@jbv.no , hvis noe skulle være uklart eller dere ønsker mer informasjon.

Fornyelse av vognkort ved utløp av teknisk kontrollfrist

JBV TKF har normalt gyldighet i 12 måneder etter utført teknisk kontroll (med godkjent resultat). Behandlingstiden vil være ca. 1 måned.
Dette gjelder kjøretøy som har gyldige vognkort og trenger forlengelse av teknisk kontrollfrist. Fornyelse av teknisk kontrollfrist setter krav til gjennomført årskontroll av alle kjøretøy som skal benyttes på Jernbaneverkets infrastruktur.

Selve søknaden med utfylt egenerklæring/egenmelding og godkjent teknisk kontroll må sendes postmottak@jbv.no for registrering i Jernbaneverkets arkiver og viderefordeling til rett saksbehandler.

Skjemaer:
1- Søknad om fornyelse av vognkort for kjøretøy (egenerklæring). (Utfylles av maskineier)
2- Teknisk kontroll for kjøretøy(Utfylles av godkjent verksted)
3- Teknisk kontroll for skinne-/vei kjøretøy (Utfylles av godkjent verksted)
4- Skjema for søknad om fornyelse av vognkort - håndtraller med skinnehjul

Dato for neste kontrollfrist legges også inn i vognkortregisteret som et sjekkpunkt for maskineier og våre kunder.http://trv.jbv.no/vognkort/index.php. Nytt vognkort sendes ut til registrert maskineier.

Teknisk kontrollfrist (TKF) for arbeidsmaskiner fornyes av Jernbaneverket Transport. Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende den teknisk kontrollfristen, henvendelse til IKM@jbv.no.

 

Bestilling av teknisk kontroll

Skal du bestille teknisk kontroll hos Jernbaneverkets egne godkjente verksteder, må maskineieren sende bestilling til IKM@jbv.no .
IKM@jbv.no skal sjekke med verkstedene om tid og sted, opprette arbeidsordre og sende ordrebekreftelse til maskineieren. Skal teknisk kontroll utføres av godkjent ekstern leverandør, kontaktes denne direkte.
Dersom en maskineier fra utlandet skulle ønske å ha en teknisk kontroll gjennomført før ankomst til Norge, kan man kontakte de enkelte lands statlige jernbanetilsyn

Liste over interne og eksterne godkjente vedlikeholdsleverandører (verksteder) ligger vedlagt til høyre på denne siden.