Åpent jernbanenett

1. januar 2007 åpnet det norske jernbanenettet også for utenlandske selskaper som ønsker å kjøre godstog i Norge. Allerede fra 15.mars 2003 ble nettet åpnet for selskaper som kjører grenseoverskridende trafikk.

Hector Rail er et av de nye selskapene på norske spor. Foto: Njål Svingheim

Norge oppfyller med dette EUs Jernbanepakke I som regulerer selskapenes adgang til de nasjonale jernbanenettene i Europa.

Flere utenlandske godstogselskaper kjører allerede godstog til eller fra Norge. Disse har fra før av tillatelse til å ta med gods også på innenlandske strekninger, såkalt kabotasje. -Vi regner med at de selskapene som i dag driver grenseoverskridende trafikk vil være interessert i også å åpne innenlandske godstogruter, sier seksjonssjef Kjartan Kvernsveen i Jernbaneverkets seksjon for trafikk, marked og sportilgang. Fra 2003 har antall selskaper med tillatelse til å kjøre tog i Norge økt til 11 selskaper.

Hva må til?

Prosessen fram mot en tillatelse til å kjøre godstog i Norge for et utenlandsk selskap kan deles inn i flere ledd, forteller Kvernsveen. Forutsetningen for å søke om sikkerhetssertifikat i Norge, er at selskapet er godkjent trafikkutøver i hjemlandet. Det er Statens jernbanetilsyn som i Norge utsteder sikkerhetssertifikatet. I prinsippet er det slik at selskap som er godkjent i ett annet europeisk land (EU-EØS og Sveits), automatisk skal få sikkerhetssertifikat i et annet land. Likevel vil det måtte behandles en del tilleggsspørsmål som gjelder nasjonale krav i forhold til risiko og sikker bruk av nettet. Materiellet som skal brukes må også godkjennes for trafikk i Norge. RIV-merkede vogner er automatisk godkjent. Lokomotivet må godkjennes for bruk i Norge og blant annet ha ATC– og GSM-R-utrustning. El-lok må ha strømavtakere som fungerer tilfredsstillende under norsk kontaktledning. Personalet som skal kjøre togene må også ha godkjent opplæring for å kjøre tog i Norge. Selskapet må også oppfylle kravene som er satt til forsikring eller garanti.

Når selskapet har fått utstedt sikkerhetssertifikatet fra Statens jernbanetilsyn, kan det inngå sportilgangsavtale med Jernbaneverket. Dette er en avtale som regulerer administrative, finansielle og tekniske spørsmål mellom Jernbaneverket og togselskapet. Inngåelse av sportilgangsavtale med oss er en rask prosess, sier Kjartan Kvernsveen. Når så sportilgangsavtalen er på plass gjenstår det å søke om rute for de togene som skal kjøres. For å få best mulig ruteleie for strekningen en vil kjøre på, må en melde seg tidlig nok til å bli tatt med i ruteplanprosessen. Dette er planleggingen av det kompliserte puslespillet det er å lage en ruteplan for et jernbanenettet som all hovedsak er enkeltsporet. Dersom et selskap ikke får deltatt i ruteplanprosessen, kan det fremdeles få tildelt rute, men den vil da måtte legges inn der det ikke er opptatt fra før. Særlig inn og ut av Oslo-området i rushtidene kan det da være vanskelig å komme fram til tidspunktene man ønsker. På baner uten fjernstyring (CTC) vil Jernbaneverket bidra til smidige ruter ved å bemanne stasjoner dersom det skulle være nødvendig får togframføringen.

Som en del av Jernbanepakke I skal landene lage en beskrivelse av jernbanenettet og de vilkårene som stilles for å få bruke det. Dette dokumentet kalles Network Statement og skal gi en detaljert beskrivelse av alle banenene. Dette dokumentet oppdateres en gang i året og er tilgjengelig her på Jernbaneverkets internettsider.