Energiforbruk til infrastruktur

Jernbaneverket bruker energi til å bygge, drifte og vedlikeholde den norske jernbaneinfrastrukturen. Elektrisitetsforbruket utgjør størsteparten av energiforbruket, og en mindre del er direkte forbruk av fossile brensler som diesel og fyringsolje.

Hva bruker Jernbaneverket energi til? 

Energiforbruk til utbygging

I utbyggingsprosjekter benyttes det elektrisitet til belysning av byggeplassen ved arbeider kveld og natt, varmekabler og varmevifter for frostfritt arbeid, elektriske verktøy og lignende. I fremtiden vil også tunnelboremaskiner være en viktig kilde til elektrisitetsforbruk.

Maskiner som benyttes til anleggs- og gravearbeidene er nesten utelukkende dieseldrevne. Kjøretøy som brukes på anlegget til bortkjøring av masse, transport av materiell og ansatte osv. er som regel diesel- eller bensindrevne. Enkelte steder benyttes også diesel-aggregater til elektrisitetsproduksjon, skjønt man prøver å unngå dette så langt det er mulig.Anleggsmaskiner til tunnebygging, Gjevingåsen. Foto: Hilde Lillejord

Ved utbygging av jernbane vil produksjon av byggematerialer og utstyr i forbindelse med byggingen være en kilde til indirekte energiforbruk. Moderne jernbane, med stiv linjeføring pga. strenge krav til kurvatur, krever ofte lange tunneler og mange broer. Sement, betong og metaller er energiintensive materialer som benyttes i store mengder i slike konstruksjoner.

Energiforbruk til drift og vedlikehold

Jernbaneverket bruker ca 100 GWh elektrisitet til drift og vedlikehold av infrastruktur. Til sammenligning brukes det årlig ca 500 GWh elektrisitet til selve togfremføringen.

Den største forbruksposten av elektrisitet er varme til sporvekslere for å holde disse fri for snø og is. Øvrige forbruksposter for elektrisitet er innen- og utendørs belysning, oppvarming av stasjoner, verkstedhaller, lokstaller og annen bygningsmasse, istiningsanlegg, el-tekniske hus og teknisk anlegg.  

All elektrisitet til både drift av infrastruktur og til togfremføringen leveres av Jernbaneverkets eget nettselskap Bane Energi.

Utbyggingsdivisjonen er ikke inkludert i tallene for energibruk til infrastruktur, fordi prosjektene foreløpig ikke er inkludert i felles avtaler om strømforsyning.

Jernbaneverket sitt forbruk av fossile energikilder er begrenset, sett i forhold til elektrisitetsforbruket. Jernbaneverket rapporterer forbruk i forbindelse med oppvarming av bygg og drift av anleggsmaskiner. I tillegg rapporterer Jernbaneverket innkjøp av bensin og diesel fra sentral leieavtale av tjenestebiler og flyreiser gjennom sentralt reisebyrå.

Hva gjør vi for å effektivisere energiforbruket?

Jernbaneverket arbeider for å effektivisere og minimere vårt energiforbruk. Det stilles energi og miljøkrav i forsyningsprosessen, og det søkes velges energieffektive løsninger i utviklings- og prosjekteringsfasen. I tillegg arbeider vi med energieffektivisering ved drift av infrastrukturen.

Potensial for reduksjon av energiforbruk i utbygging

For å redusere energiforbruk i utbygging, både i anleggsarbeid og indirekte gjennom bruk av materialer produsert mer energieffektivt, er miljøbudsjetter nyttige verktøy. Dette og andre tiltak kan du lese mer om i vår artikkel om klima.

Arbeid med energiøkonomisering (ENØK) i drift og vedlikehold

Jernbaneverket har siden 2003 jobbet med energiøkonomisering (ENØK) og gjennomfører nå det tredje ENØK- prosjektet i samarbeid med Enova.

I prosjektene er det gjennomført fysiske tiltak som regulering av sporvekselvarme, installasjon av varmepumpe, utfasing av oljekjel, utskifting av gamle lysarmaturer til mer moderne teknologi (LED), montering av snøkoster, isolering av sporvekselvarme og oppfølging av bygningsmessige tiltak identifisert i enøk-analyser. I tillegg har det blitt utviklet og implementert energioppfølgingsverktøy og gjennomført enøk-analyser, informasjon og opplæring.

Isolert sporveksel. Foto: Amund Korsbakken

Internasjonalt arbeid for erfaringsutveksling

Den internasjonale jernbaneunionen UIC har en ekspertgruppe for energi og enøk som Jernbaneverket er med i. I tilknyting til dette arbeidet er det nylig gjennomført en undersøkelse av energiforbruket fra europeisk jernbanedrift som også inkluderer data fra Jernbaneverket. Rapporten viser til omfattende og variert ENØK-arbeid i europeisk jernbaneforvaltning. Ambisjonsnivået ligger i snitt omtrent på det Jernbaneverket har, med utvalgte pilotsatsinger.